ผู้บริหาร
บุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ฌาปนกิจสงเคราะห์
  แนะนำ กจ.
 รู้จักเรา
 ยุทธศาสตร์ กจ.
 ติดต่อสำนัก/กองอื่นๆ
 ติดต่อ สพอ./สพจ.
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ติดต่อบุคลากร

16 ธ.ค. 57

 
  ค้นหาหนังสือเรื่องเดิม
 
ประชาสัมพันธ์รับเรื่อง
ร้องเรียน
 ระบบการรับเรื่องร้องเรียน
 กองการเจ้าหน้าที่
 
  CDD DPIS
 CDD DPIS     
   ช่องทางเข้าสู่ระบบ 1
   ช่องทางเข้าสู่ระบบ 2
 วิธีตรวจสอบข้อมูล
 
พนักงานราชการ
 เกี่ยวกับพนักงานราชการ
 ระเบียบ กฎหมาย
 หลักเกณฑ์พนักงานราชการ
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   
ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การกำหนดราคาชดใช้แทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
 
สถิติผู้เข้าชม
(ตั้งแต่ 4 ก.พ. 56)
Musicians Friend 


  ประมวลภาพข้าราชการและลูกจ้าง

  
  ข่าวกิจกรรม...
 

วันที่ 17 ธ.ค. 57 นายมนตรี นาคสมบูรณ์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

อ่านต่อ... >>

วันที่ 17-18 พ.ย. 57 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
อ่านต่อ... >>
       
วันที่ 13-14 พ.ย. 57 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
อ่านต่อ... >>
วันที่ 20 ต.ค. 57 กองการเจ้าหน้าที่ กรม
การปกครอง นำคณะเข้าศึกษาดูงานระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการ
พัฒนาชุมชน

อ่านต่อ... >>
       
      ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>
  ประกาศ / รับสมัคร / สอบ / คัดเลือก / ประเมิน
   
การอบรมเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทุนรัฐบาล 17 ธ.ค.57
การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงมหาดไทย 11 ธ.ค. 57
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ชั้นสายสะพาย) ประจำปี 2557  08 ธ.ค. 57 ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ  04 ธ.ค. 57 
แจ้งจังหวัด (30 จังหวัด) เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)  01 ธ.ค. 57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   27 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 18 พ.ย. 57
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลำดับที่ 263-270 7 พ.ย.57
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) 6 พ.ย. 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการทางวินัย 5 พ.ย.57
   
   
     
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
 
คำสั่งแต่งตั้ง(บรรจุ/เลื่อนระดับ/ย้าย/รกท./รกน./ปนท./ตัดโอน ฯลฯ )
   
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 19 ธ.ค.57
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 757/2557 ลว.8 ธ.ค.57
  9 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 814/2557 ลว.8 ธ.ค.57 9 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย ที่ 805/2557 ลว.4 ธ.ค.57 8 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 14 ราย ที่ 802/2557 ลว.2 ธ.ค.57 2 ธ.ค.57
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 2 ราย 27 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 778/2557 ลว.25 พ.ย.57 25 พ.ย.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 745-746/2557 ลว.14 พ.ย.57 24 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ที่ 745-746/2557 ลว.14 พ.ย.57 14 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 8 ราย ที่ 718/2557 ลว.7 พ.ย.57 7 พ.ย.57
แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 642/2557 ลว.30 ต.ค.57 7 พ.ย.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ดังนี้
  ที่ 642/2557 ลว.15 ต.ค.57 ย้ายและเลื่อนข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 48 ราย
  ที่ 643/2557 ลว.15 ต.ค.57 ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ (พัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) จำนวน 62 ราย
  ที่ 648/2557 ลว.16 ต.ค.57 ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป จำนวน 24 ราย
   
   
   
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
   
 
โครงการ กิจกรรม
   
Powerpoint ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการทางวินัย ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 19 พ.ย.57
การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  18 พ.ย. 57
สรุปผลการดำเนินงานการคัดเลือกและพัฒนาช้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (CD-HiPPS) ข้าราชการคลื่นลูกใหม
  และข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 27 ส.ค. 57
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 27 ส.ค. 57
   
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 11 ธ.ค. 57
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 9 ธ.ค.57
กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 9 ธ.ค.57
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง 26 พ.ย. 57
   
   
   
::: ขอต้อนรับสู่กองการเจ้าหน้าที่ ::: กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยนำในการบริหารทรัพยากรบุคคคลที่มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรของกรมฯ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างผลงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ.. :

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร 0-21416179 โทรสาร. 0-2143-8914-5

 

  HR-ชวนรู้....
โครงสร้างกรม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะข้าราชการ
มาตรฐานความรู้,ทักษะ
คำบรรยายลักษณะงาน
HR-Scorecard คืออะไร
วิธีการจัดทำแผนกลยุทธิ์
แผนกลยุทธิ์ HRM 53
Career Path 53
ผนปฏิบัติการ HR-54
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 57
แผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 57

 
  HR-Corner
โอน online
ประเมิน ชก./ชง.
ข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้
CDHiPPS
สรุประเบียบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่างคำสั่งฯ (Block ตัวอย่างคำสั่ง)
   
 วินัยและระบบพิทักษ์
ระ
บบคุณธรรม
มาตรการจูงใจผู้แจ้งข้อมูล
เบาะแสการทุจริต
ระบบการรับเรื่องร้องทุกข
พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2556
พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2558
แผนแม่บทด้านการเสริม
ความเสมอภาคชายหญิง
ผนปฏิบัติการป้องกันและ
  ปราบปรามการทุจริตฯ
   
 
   เรื่องอื่น ๆ   น่ารู้..
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำ
  ฐานข้อมูลการรักษาพยาบาล
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์
การรักษาพยาบาล
มอบอำนาจ ผวจ. ออกบัตรฯ
การคำนวณบำเหน็จบำนาญ
มาตรฐานระยะเวลาการ
  -บริการหนังสือรับรองเงินเดือน
  -บริการบัตรผ่าน เข้า-ออก
  -บริการยืม ก.พ.๗
หลักเกณฑ์การย้ายของกรมฯ
 
แนวทางการดำเนินการ
  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
รูปรับรางวัลข้าราชการดีเด่น/
  ข้าราชการและลูกจ้างเกษียณ