ผู้บริหาร
บุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ฌาปนกิจสงเคราะห์
  แนะนำ กจ.
 รู้จักเรา
 ยุทธศาสตร์ กจ.
 ติดต่อสำนัก/กองอื่นๆ
 ติดต่อ สพอ./สพจ.
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ติดต่อบุคลากร

30 มิ.ย. 58

 
  ค้นหาหนังสือเรื่องเดิม
 
ประชาสัมพันธ์รับเรื่อง
ร้องเรียน
 ระบบการรับเรื่องร้องเรียน
 กองการเจ้าหน้าที่
 
  CDD DPIS
 CDD DPIS     
   ช่องทางเข้าสู่ระบบ 1
   ช่องทางเข้าสู่ระบบ 2
 วิธีตรวจสอบข้อมูล
 
พนักงานราชการ
 เกี่ยวกับพนักงานราชการ
 ระเบียบ กฎหมาย
 หลักเกณฑ์พนักงานราชการ
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
   
ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การกำหนดราคาชดใช้แทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
 
สถิติผู้เข้าชม
(ตั้งแต่ 4 ก.พ. 56)
Musicians Friend 


คำสั่งบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ให้ติดตามหน้า Web site กองการเจ้าหน้าที่เท่านั้น
  ประมวลภาพข้าราชการและลูกจ้าง
 
  ข่าวกิจกรรม...
 
วันที่ 19 มิ.ย.58 นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ
และให้โอวาทแก่พนักงานราชการที่ได้รับ
การเลือกสรรและจัดจ้างใหม่

อ่านต่อ... >>>
วันที่ 19-20 พ.ค.58 นายมนตรี นาคสมบูรณ์
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการดำเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
อ่านต่อ... >>>
       
วันที่ 14 ม.ค. 58 นายมนตรี นาคสมบูรณ์
เป็นประธานการประชุมทางไกล (Web
Conference) ชี้แจงแนวทางการดำเนิน
งานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบที่ 1/2558
อ่านต่อ... >>>
วันที่ 22 ธ.ค.57 นายมนตรี นาคสมบูรณ์
เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทาง
การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
และหัวหน้าหน่วยงาน รอบที่ 1/2558
อ่านต่อ... >>>
       
      ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>
  ประกาศ / รับสมัคร / สอบ / คัดเลือก / ประเมิน
   
แจ้งแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (เมษายน 2558) 30 มิ.ย. 58
แจ้งแนวทางการพิจารณาให้โอนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานราชการอื่น พ.ศ.2558 29 มิ.ย. 58
 ด่วนที่สุด การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.)
  ให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)  25 มิ.ย. 58 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  23 มิ.ย. 58 
แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป เพิ่มเติม 23 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคความรู้ และความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการประเมินบุคคล ผลงาน
  และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับชำนาญพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน   22 มิ.ย. 58    ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]
ประกาศเรื่อง การปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าสู่บัญชีขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน 22 มิ.ย. 58
ประกาศเรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ 19 มิ.ย.58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้ได้เงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร 12 มิ.ย.58
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2/2558    11 มิ.ย.58
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราขการกรม]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง]   [ตัวชี้วัด พจ.]    [แบบสรุปผลประเมิน]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  และตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 10 มิ.ย. 58
  <<หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน>>
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
  กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ   9 มิ.ย. 58    ดาวน์โหลด => [ประกาศ]     [เอกสารแนบ]
ประกาศ กำหนดการออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 8 มิ.ย.58
แจ้งขอให้จังหวัดระงับการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ เป็นการชั่วคราวจนกว่ากรมฯ จะดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวแล้วเสร็จ 4 มิ.ย.58
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ภาคความรู้และความสามารถ
  ทางวิชาการ (สอบข้อเขียน)    3 มิ.ย. 58     ดาวน์โหลด => [แผนที่สนามสอบ]
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการ
  ด้วยทุนรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน 2 มิ.ย. 58
ประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในการสรรหา
  และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 27 พ.ค.58
  <<หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน>>
การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 26 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ    26 พ.ค. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
เข้ารับราชการ ลำดับที่ 507
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานวิชาการ] 25 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
  ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
  <<หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน>>
ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรร
  เป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน (เพิ่มเติม)      <<หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน>>      21 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน
  ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]     [ประกาศ อ.ก.พ.กรม]    20 พ.ค. 58 
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย
  พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง
  กรมโยธาธิการและผังเมือง   ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]    20 พ.ค. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 41
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 14 พ.ค..58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
เข้ารับราชการ ลำดับที่ 506
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานวิชาการ] 14 พ.ค. 58
ประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
  ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน    14 พ.ค. 58   ดาวน์โหลด => [แผนที่สนามสอบ]
  <<หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน>>
แจ้งจังหวัด เรื่องการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558 (ประเภทบริหาร) 8 พ.ค. 58
แจ้งจังหวัด เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ] 8 พ.ค. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ ลำดับที่ 51-56 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 38-40
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 1พ.ค..58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
เข้ารับราชการ ลำดับที่ 468-505
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานวิชาการ] 30 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
  <<หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน>>   30 เม.ย. 58 
แจ้งขอให้จังหวัดระงับการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เป็นการชั่วคราวจนกว่ากรมฯ จะดำเนินการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งดังกล่าวแล้วเสร็จ 28 เม.ย.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
เข้ารับราชการ ลำดับที่ 269-467
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานวิชาการ] 24 เม.ย. 58
ประกาศเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558  16 เม.ย. 58
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 16 เม.ย.58
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร
  และตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  9 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน   3 เม.ย. 58
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   3 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ    30 มี.ค.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ ลำดับที่ 50
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 26 มี.ค.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ ลำดับที่ 46-49 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 37
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 20 มี.ค.58
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการส่วนภูมิภาค   17 มี.ค.58
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบ Online 17 มี.ค. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ ลำดับที่ 41-45 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 31-34
และสำรอง ลำดับที่ 35-36
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 16 มี.ค.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ ลำดับที่ 26-40 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 20-30
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 10 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะ
  ทางภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (DVIFA) ประเภท Practical Test    10 มี.ค. 58
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 6 มี.ค.58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
  กระทรวงมหาดไทย 2 มี.ค. 58       ดาวน์โหลด =>  [พัฒนาการจังหวัด]    [หัวสำนักงานจังหวัด]    [นายอำเภอ]
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน 2 มี.ค. 58
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย 2 มี.ค. 58
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 27 ก.พ.58    ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 13 ก.พ.58
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง 11 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย
  พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  10 ก.พ. 58
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) 9 ก.พ. 58    ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  9 ก.พ. 58    ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศเรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558  9 ก.พ. 58  
  ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศรับสมัครข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    6 ก.พ. 58     ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 1/2558   4 ก.พ. 58
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราขการกรม]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง]   [ตัวชี้วัด พจ.]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ    2 ก.พ. 58
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ประกาศเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 (เฉพาะส่วนกลาง)  27 ม.ค. 58  ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย
  พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 26 ม.ค. 58   ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน 26 ม.ค.58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน      20 ม.ค. 58
ประกาศ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมการพัฒนาชุมชน      20 ม.ค. 58  ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล      16 ม.ค.58
ประกาศ อ.ก.พ.กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล
  เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      12 ม.ค.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ ลำดับที่ 22-24 , ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 17-19      12 ม.ค.58
ประกาศ เรื่องการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชกรมการพัฒนาชุมชน (ปรับปรุงครั้งที่ 2)    6 ม.ค. 58
การประชุมทางไกล Web Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  ของพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 1/2558     6 ม.ค. 58
ประกาศเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ
ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
  30 ธ.ค. 57
ประกาศ เรื่องการนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   29 ธ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
  และแผน ระดับทรงคุณวุฒ   26 ธ.ค.57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 23 ธ.ค. 57
การอบรมเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทุนรัฐบาล 17 ธ.ค.57
การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงมหาดไทย 11 ธ.ค. 57
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ชั้นสายสะพาย) ประจำปี 2557  08 ธ.ค. 57 ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ  04 ธ.ค. 57 
แจ้งจังหวัด (30 จังหวัด) เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)  01 ธ.ค. 57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   27 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 18 พ.ย. 57
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลำดับที่ 263-270 7 พ.ย.57
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) 6 พ.ย. 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการทางวินัย 5 พ.ย.57
   
   
     
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
 
คำสั่งแต่งตั้ง(บรรจุ/เลื่อนระดับ/ย้าย/รกท./รกน./ปนท./ตัดโอน ฯลฯ )
   
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 89 ราย และคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 ราย ที่ 332,333/2558 ลว.25 พ.ค.58 3 ก.ค.58
คำสั่งจัดจ้างพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 417/2558 ลว.1 ก.ค.58 1 ก.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 90 ราย และคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 ราย ที่ 302,303/2558 ลว.18 พ.ค.58
  26 มิ.ย.58
คำสั่งจัดจ้างพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 390/2558 ลว.19 มิ.ย.58 19 มิ.ย.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 299/2558 ลว.18 พ.ค.58 19 มิ.ย.58
คำสั่งมอบอำนาจเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17 มิ.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 19 ราย ที่ 356/2558 ลว.4 มิ.ย.58 5 มิ.ย.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 327/2558 ลว.21 พ.ค.58 4 มิ.ย.58
คำสั่งแต่งตั้งย้าย,ปฏิบัติหน้าที่,ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ที่ 299-301/2558 ลว. 18 พ.ค. 58 3 มิ.ย.58
คำสั่งุแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป และบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ที่ 336,337/2558 ลว.26 พ.ค.58 27 พ.ค.58
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 327-329/2558 ลว.21 พ.ค.58 22 พ.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ราย ที่ 321/2558 ลว.21 พ.ค.58 22 พ.ค.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 247/2558 ลว.27 เม.ย.58 30 เม.ย.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 242/2558 ลว.22 เม.ย.58 29 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ที่ 247,249/2558 ลว.27 เม.ย.58 27 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวย ระดับต้น ที่ 242/2558 ลว.22 เม.ย. 58 23 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 9 ราย ที่ 209/2558 ลว.3 เม.ย. 58 3 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 5 ราย ที่ 206/2558 ลว.2 เม.ย.58 3 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 22 ราย ที่ 176/2558 ลว.23 มี.ค.58 25 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ที่ 173/2558 ลว.23 มี.ค.58 25 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 171/2558 ลว.23 มี.ค.58 25 มี.ค.58
การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 239-240/2558 ลว.23 มี.ค.58 24 มี.ค.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง (ย้าย) และเลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ที่ 239-240/2558 ลว.23 มี.ค.58 24 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 61 ราย ที่ 152/2558 ลว.16 มี.ค.58 17 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 151/2558 ลว.16 มี.ค.58 17 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ 105/2558 ลว.24 ก.พ.58 24 ก.พ.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 91/2558 ลว.16 ก.พ.58 19 ก.พ.58
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 91/2558 ลว.16 ก.พ.58 16 ก.พ.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 58/2558 ลว.30 ม.ค.58 4 ก.พ.58
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน จำนวน 17 ราย
  ที่ 58/2558 ลว.30 ม.ค.58 ดาวน์โหลด => แนวทางการจัดทำเอกสารประเมินย้าย 30 ม.ค.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 750-751/2557 ลว.17 พ.ย.57 27 ม.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (สายงานทั่วไป) ที่ 47/2558 ลว.26 ม.ค. 58 27 ม.ค.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ที่ 45/2558 ลว.19 ม.ค.58 26 ม.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 46/2558 ลว.26 ม.ค.58 26 ม.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 5 ราย ที่ 30/2558 ลว.19 ม.ค.58 20 ม.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ 753/2557 ลว. 17 พ.ย. 57
และคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ 754/2557 ลว. 17 พ.ย. 57
30 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ) และย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ที่ 750-751/2557 ลว. 17 พ.ย. 57 30 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 842/2557 ลว.23 ธ.ค.57 24 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 19 ธ.ค.57
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 757/2557 ลว.8 ธ.ค.57
  9 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 814/2557 ลว.8 ธ.ค.57 9 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย ที่ 805/2557 ลว.4 ธ.ค.57 8 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 14 ราย ที่ 802/2557 ลว.2 ธ.ค.57 2 ธ.ค.57
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 2 ราย 27 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 778/2557 ลว.25 พ.ย.57 25 พ.ย.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 745-746/2557 ลว.14 พ.ย.57 24 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ที่ 745-746/2557 ลว.14 พ.ย.57 14 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 8 ราย ที่ 718/2557 ลว.7 พ.ย.57 7 พ.ย.57
แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 642/2557 ลว.30 ต.ค.57 7 พ.ย.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ดังนี้
  ที่ 642/2557 ลว.15 ต.ค.57 ย้ายและเลื่อนข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 48 ราย
  ที่ 643/2557 ลว.15 ต.ค.57 ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ (พัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) จำนวน 62 ราย
  ที่ 648/2557 ลว.16 ต.ค.57 ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป จำนวน 24 ราย
   
   
   
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
   
 
โครงการ กิจกรรม
   
Powerpoint โครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 11 พ.ค.58
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ๒๕๕๘  10 มี.ค. 58
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ๒๕๕๘ (หลักสูตรที่ ๑) 
• คู่มือลงทะเบียนปัจฉิมฯ 2558
• กำหนดการโครงการปัจฉิมฯ ๒๕๕๘ หลักสูตรที่ ๑
• ลงทะเบียน
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ๒๕๕๘ (หลักสูตรที่ ๒) 
• คู่มือลงทะเบียนปัจฉิมฯ 2558
• โปรแกรมกิจกรรม เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท
• โปรแกรมกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น
• โปรแกรมกิจกรรม เพชรริมธาร รีสอร์ท
• ลงทะเบียน
แจ้งแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความผาสุกภายในหน่วยงาน ประจำปี 2558  ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ 5 มี.ค.58
แจ้งแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความผาสุกภายในหน่วยงาน 28 ม.ค.58
Powerpoint ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการทางวินัย ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557
19 พ.ย.57
การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  18 พ.ย. 57
สรุปผลการดำเนินงานการคัดเลือกและพัฒนาช้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (CD-HiPPS) ข้าราชการคลื่นลูกใหม
  และข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 27 ส.ค. 57
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 27 ส.ค. 57
   
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 26 พ.ค.58
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา 12 พ.ค.58
กรมอุตุนิยมวิทยา ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 28 เม.ย.58
กรมอนามัย ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับชำนาญการ 22 เม.ย.58
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การตลาด 3 เม.ย.58
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 24 มี.ค.58
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558   3 มี.ค. 58
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง 11 ก.พ. 58
สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 30 ม.ค.58
ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมรับฟังบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (เฉพาะส่วนกลาง) 13 ม.ค.58
กรมอุตุนิยมวิทยา ประสงค์จะรับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 5 ม.ค.58
กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  5 ม.ค.58
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 23 ธ.ค. 57
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 11 ธ.ค. 57
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 9 ธ.ค.57
กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 9 ธ.ค.57
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง 26 พ.ย. 57
   
   
   
::: ขอต้อนรับสู่กองการเจ้าหน้าที่ ::: กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยนำในการบริหารทรัพยากรบุคคคลที่มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรของกรมฯ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างผลงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ.. :

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร 0-21416179 โทรสาร. 0-2143-8914-5

 

  HR-ชวนรู้....
โครงสร้างกรม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะข้าราชการ
มาตรฐานความรู้,ทักษะ
คำบรรยายลักษณะงาน
HR-Scorecard คืออะไร
วิธีการจัดทำแผนกลยุทธิ์
แผนกลยุทธิ์ HRM 53
Career Path 57
ผนปฏิบัติการ HR-54
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 58
 
แผนบริหารความต่อเนื่องฯ
พ.ศ. 2558 - 2560

 
  HR-Corner
โอน online
ประเมิน ชก./ชง.
ข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้
CDHiPPS
สรุประเบียบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่างคำสั่งฯ (Block ตัวอย่างคำสั่ง)
   
 วินัยและระบบพิทักษ์
ระ
บบคุณธรรม
มาตรการจูงใจผู้แจ้งข้อมูล
เบาะแสการทุจริต
ระบบการรับเรื่องร้องทุกข
พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2556
พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2558
แผนแม่บทด้านการเสริม
ความเสมอภาคชายหญิง
ผนปฏิบัติการป้องกันและ
  ปราบปรามการทุจริตฯ
   
 
   เรื่องอื่น ๆ   น่ารู้..
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำ
  ฐานข้อมูลการรักษาพยาบาล
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์
การรักษาพยาบาล
มอบอำนาจ ผวจ. ออกบัตรฯ
การคำนวณบำเหน็จบำนาญ
มาตรฐานระยะเวลาการ
  -บริการหนังสือรับรองเงินเดือน
  -บริการบัตรผ่าน เข้า-ออก
  -บริการยืม ก.พ.๗
หลักเกณฑ์การย้ายของกรมฯ
 
แนวทางการดำเนินการ
  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
รูปรับรางวัลข้าราชการดีเด่น/
  ข้าราชการและลูกจ้างเกษียณ