ผู้บริหาร
บุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ฌาปนกิจสงเคราะห์
  แนะนำ กจ.
 รู้จักเรา
 ยุทธศาสตร์ กจ.
 ติดต่อสำนัก/กองอื่นๆ
 ติดต่อ สพอ./สพจ.
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ติดต่อบุคลากร

19 พ.ย. 57

 
  ค้นหาหนังสือเรื่องเดิม
 
ประชาสัมพันธ์รับเรื่อง
ร้องเรียน
 ระบบการรับเรื่องร้องเรียน
 กองการเจ้าหน้าที่
 
  CDD DPIS
 CDD DPIS     
   ช่องทางเข้าสู่ระบบ 1
   ช่องทางเข้าสู่ระบบ 2
 วิธีตรวจสอบข้อมูล
 
พนักงานราชการ
 เกี่ยวกับพนักงานราชการ
 ระเบียบ กฎหมาย
 หลักเกณฑ์พนักงานราชการ
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   
ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การกำหนดราคาชดใช้แทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
 
สถิติผู้เข้าชม
(ตั้งแต่ 4 ก.พ. 56)
Musicians Friend 


  ประมวลภาพข้าราชการและลูกจ้าง

  
  ข่าวกิจกรรม...
 

วันที่ 17-18 พ.ย. 57 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
อ่านต่อ... >>

วันที่ 13-14 พ.ย. 57 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
อ่านต่อ... >>
       
วันที่ 20 ต.ค. 57 กองการเจ้าหน้าที่ กรม
การปกครอง นำคณะเข้าศึกษาดูงานระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการ
พัฒนาชุมชน

อ่านต่อ... >>
วันที่ 26 ส.ค. 57 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมข้าราชการในสังกัด เพื่อซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจสำคัญ
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

อ่านต่อ... >>
       
      ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>
  ประกาศ / รับสมัคร / สอบ / คัดเลือก / ประเมิน
   
ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 18 พ.ย. 57
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลำดับที่ 263-270 7 พ.ย.57
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) 6 พ.ย. 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการทางวินัย 5 พ.ย.57
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลำดับที่ 179-257 , ลำดับที่ 258-262 (สำรอง) 31 ต.ค.57
การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 31 ต.ค.57
ประกาศเรื่องการปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  29 ต.ค. 57 ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาประเมินเพื่อประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    27 ต.ค. 57
  ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย 17 ต.ค. 57
แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ระงับการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ เป็นการชั่วคราว13 ต.ค.57
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารต้น)
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 9 ต.ค. 57
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลำดับที่ 13 - 14 8 ต.ค.57
การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 8 ต.ค. 57
สำรวจรายชื่อข้าราชการที่จะมีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 3 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 2 ต.ค. 57
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด
  กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 26 ก.ย. 57
  ดาวน์โหลด =>  หนังสือแจ้งเวียน
  ดาวน์โหลด => [ ตัวอย่างรูปถ่ายและชุดข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน]
แจ้งแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) 25 ก.ย. 57
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย 23 ก.ย. 57 
ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น และหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2557 และกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข 17 ก.ย. 57
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่
  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 9 ก.ย. 57
  ดาวน์โหลด =>  หนังสือแจ้งเวียน
แนวทางการชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต 29 ส.ค.57
แบบสอบถามเรื่องการพัฒนาระบบบริหารกำลังคน ภายใต้กลุ่มงาน  ดาวน์โหลด => [บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย]  27 ส.ค.57
แจ้งแนวทางการพิจารณาให้โอนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานราชการอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  15 ส.ค.57
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงาน
  การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน 15 ส.ค. 57
  ดาวน์โหลด =>  [ภาคผนวก ก <จพง.ธุรการ>]    [ภาคผนวก ข <จพง.การเงินฯ>]    [ผังห้องสอบ]     [แผนที่สถานที่สอบ]
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน 15 ส.ค. 57
หนังสือแจ้งเวียนประกาศรายชื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน 15 ส.ค. 57
แจ้งข้าราชการกรมฯ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร นพก.รุ่นที่ 39 ที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอรับการแต่งตั้ง ตามแบบฟอร์มฯ ส่งทางโทรสารหมายเลข 021438914 13 ส.ค.57
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 ส.ค.57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ     31 ก.ค. 57
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบรูณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
25 ก.ค. 57
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแต่งตั้งให
  ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ 24 ก.ค. 57     ดาวน์โหลด => เอกสารแนบ
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบรูณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
24 ก.ค. 57
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 15 ก.ค. 57
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2557 2 ก.ค. 57
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล (นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ) กรมการปกครอง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 30 มิ.ย. 57
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2557 ของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) 24 มิ.ย.57
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราขการ]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง] 
แจ้งรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)19 มิ.ย. 57
แจ้งข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่มีความประสงค์ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(สกพส.) 17 มิ.ย.57
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทุนรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน 16 มิ.ย.57
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2/2557 9 มิ.ย.57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 5 มิ.ย. 57
การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ
  และประเภททั่วไป 4 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 26 พ.ค. 57
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ] 22 พ.ค. 57
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) 16 พ.ค. 57
การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 14 พ.ค. 57
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล (นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ) กรมการปกครอง 14 พ.ค. 57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 8 พ.ค. 57
   
   
     
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
 
คำสั่งแต่งตั้ง(บรรจุ/เลื่อนระดับ/ย้าย/รกท./รกน./ปนท./ตัดโอน ฯลฯ )
   
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 778/2557 ลว.25 พ.ย.57 25 พ.ย.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 745-746/2557 ลว.14 พ.ย.57 24 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ที่ 745-746/2557 ลว.14 พ.ย.57 14 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 8 ราย ที่ 718/2557 ลว.7 พ.ย.57 7 พ.ย.57
แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 642/2557 ลว.30 ต.ค.57 7 พ.ย.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ดังนี้
  ที่ 642/2557 ลว.15 ต.ค.57 ย้ายและเลื่อนข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 48 ราย
  ที่ 643/2557 ลว.15 ต.ค.57 ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ (พัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) จำนวน 62 ราย
  ที่ 648/2557 ลว.16 ต.ค.57 ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป จำนวน 24 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 594/2557 ลว.15 ต.ค.57 24 ต.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 646-647/2557 ลว. 16 ต.ค. 2557 16 ต.ค.57
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการสายงานทั่วไป ที่ 648,650/2557 ลว. 16 ต.ค. 2557 16 ต.ค.57
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีฯ/หน.ผู้ตรวจราชการกรม/ที่ปรึกษาอธิบดีฯ/ผอ.สำนัก/ศูนย์/สถาบัน/กอง(ใหม่) 15 ต.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 642-644/2557 15 ต.ค.57
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น ที่ 576/2557 ลว.10 ต.ค.57 13 ต.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 629/2557 ลว.13 ต.ค.57 13 ต.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 9 ราย ที่ 627/2557 ลว.8 ต.ค.57 8 ต.ค.57
คำสั่งกรมฯ ที่ 610/2557 ลว.1 ต.ค.57 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 6 ต.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ราย ที่ 614/2557 ลว.2 ต.ค.57 3 ต.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 13 ราย ที่ 572/2557 ลว.23 ก.ย.57 24 ก.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 33 ราย ที่ 543/2557 ลว.9 ก.ย.57 10 ก.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ราย ที่ 519/2557 ลว.27 ส.ค.57 27 ส.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 5 ราย ที่ 518/2557 ลว.27 ส.ค.57 27 ส.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ที่ 480/2557 ลว.15 ส.ค.57 15 ส.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 482/2557 ลว.15 ส.ค.57 15 ส.ค.57
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ที่ 481/2557 ลว.15 ส.ค.57 15 ส.ค.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 306/2557 ลว.30 พ.ค.57 30 พ.ค.57
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (พัฒนากรจำนวน 1 ราย) ที่ 324/2557 ลว. 6 มิ.ย. 2557 9 ก.ค.57
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (พัฒนากรจำนวน 150 ราย) ที่ 307/2557 ลว. 30 พ.ค. 2557 9 ก.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (เปลี่ยนสายงาน) ที่ 308/2557 ลว.30 พ.ค.57 8 ก.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง(เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 11 ราย ที่ 407/2557 ลว.7 ก.ค.57 7 ก.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง(เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 24 ราย ที่ 366/2557 ลว.23 มิ.ย.57 23 มิ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ที่ 306/2557 ลว.30 พ.ค.57 16 มิ.ย.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 208 - 210/2557 ลว.24 เม.ย.57 5 มิ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ที่ 208-210/2557 ลว.24 เม.ย.57
  25 เม.ย.57
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 46 จังหวัด ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 9 เม.ย. 57
คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ณ 1 มกราคม 2557 (ว 20) ส่วนกลาง จำนวน 309 ราย28 มี.ค.57
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  ที่ 153/2557 ลว.26 มี.ค.5727 มี.ค.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 111-112/2557 ลว.13 มี.ค.5724 มี.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง(เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 32 ราย ที่ 115/2557 ลว.14 มี.ค.5717 มี.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 111-112/2557 ลว.13 มี.ค.5714 มี.ค.57
  ดาวน์โหลด => (แนวทางการจัดทำเอกสารผลงานประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ระดับชำนาญการพิเศษ)
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 55-56 ลว.20 ก.พ.574 มี.ค.57
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 8 ราย ที่ 71/2557 ลว.26 ก.พ.57 26 ก.พ.57
คำสั่งแต่งตั้ง(เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 24 ราย ที่ 69/2557 ลว.26 ก.พ.57 26 ก.พ.57
คำสั่งแต่งตั้ง(เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 4 ราย ที่ 70/2557 ลว.26 ก.พ.57 26 ก.พ.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 44/2557 ลว.28 ม.ค.5724 ก.พ.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 55-57/2557 ลว.20 ก.พ.57 20 ก.พ.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 19 ราย ที่ 44/2557 ลว.28 ม.ค.5728 ม.ค.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 20/2557 ลว.13 ม.ค.57 17 ม.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ที่ 20/2557 ลว.13 ม.ค.57 15 ม.ค.57
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง ที่ 794-795/2556 ลว.27 ธ.ค.56 2 ม.ค.57
   
   
   
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
   
 
โครงการ กิจกรรม
   
Powerpoint ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการทางวินัย ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 19 พ.ย.57
การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  18 พ.ย. 57
สรุปผลการดำเนินงานการคัดเลือกและพัฒนาช้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (CD-HiPPS) ข้าราชการคลื่นลูกใหม
  และข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 27 ส.ค. 57
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 27 ส.ค. 57
การประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงาน 20 ส.ค. 57
แจ้งแนวทางการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรฯ และการประเมินผลความผาสุกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  15 ส.ค. 57
การเปลี่ยนรหัสผ่านและการตรวจสอบข้อมูลบุคคลผ่านระบบ DPIS
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด
  19 มิ.ย.57
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 29 เม.ย.57
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557 ดาวน์โหลด => [ ด่วนที่สุด!! ] 14 มี.ค. 57
ขอข้อมูลจำนวนเงินเดือนของข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อใช้ในการจัดสรรเงินรางวัล ปี 2556 13 มี.ค. 57
แจ้งแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความผาสุขในหน่วยงานส่วนกลาง ดาวน์โหลด => [ส่วนกลาง] [ส่วนภูมิภาค] 6 มี.ค. 57
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 16 ธ.ค. 56     <<ดาวน์โหลดเล่มรายงาน>>
โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัย 6 ธ.ค. 56
การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25576 ธ.ค. 56
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 26 พ.ย.56
  << ดาวน์โหลดเล่มรายงาน >>
powerpoint ประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ด้านการบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการตรวจสอบภายใน วันที่ 14-15 พ.ย.56 ( ว 20 ) / ( การแต่งตั้งข้าราชการ ) / ( หัวคำสั่งใบงาน ) / ( บัญชีแนบท้ายใบงาน )
  18 พ.ย.56
โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข:กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข
  และประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น   11 ต.ค. 2556
โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตรกับการทำงานที่เป็นสุข
  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณืชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุขและปัจฉิมนิเนศข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ 13 ก.ย 56
โครงการ "ใจเขาใจเรา" 4 ก.ย. 56
   
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง 26 พ.ย. 57
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต 17 ต.ค. 57
กรมอุตุนิยมวิทยา ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 16 ต.ค.57
การประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารระหว่างพี่เลี้ยงและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน 15 ต.ค. 57
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
  กระทรวงมหาดไทย (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ) 26 ก.ย. 57
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา 10 ก.ย.57
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา 1 ก.ย.57
ประชาสัมพันธ์คลังการจัดการความรู้ กองการเจ้าหน้าที่  13 ส.ค. 57
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง) 30 ก.ค. 57
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการ 9 ก.ค. 57
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน และนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการหรือชำนาญการ    27 มิ.ย.57
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกาาธิการ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 16 มิ.ย.57
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
  (ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านภาษาอังกฤษ และด้านกฎหมาย) 21 พ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล (นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 21 พ.ค. 57
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี ๒๕๕๗ 21 พ.ค.57
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มงาน) จำนวน 1 อัตรา 20 พ.ค.57
กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 20 มี.ค. 57
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557 26 ก.พ. 57
กรมคุมประพฤติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา 21 ก.พ.57
สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านงานช่างศิลป์) 21 ก.พ.57
   
   
   
::: ขอต้อนรับสู่กองการเจ้าหน้าที่ ::: กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยนำในการบริหารทรัพยากรบุคคคลที่มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรของกรมฯ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างผลงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ.. :

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร 0-21416179 โทรสาร. 0-2143-8914-5

 

  HR-ชวนรู้....
โครงสร้างกรม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะข้าราชการ
มาตรฐานความรู้,ทักษะ
คำบรรยายลักษณะงาน
HR-Scorecard คืออะไร
วิธีการจัดทำแผนกลยุทธิ์
แผนกลยุทธิ์ HRM 53
Career Path 53
ผนปฏิบัติการ HR-54
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 57
แผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 57

 
  HR-Corner
โอน online
ประเมิน ชก./ชง.
ข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้
CDHiPPS
สรุประเบียบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่างคำสั่งฯ (Block ตัวอย่างคำสั่ง)
   
 วินัยและระบบพิทักษ์
ระ
บบคุณธรรม
มาตรการจูงใจผู้แจ้งข้อมูล
เบาะแสการทุจริต
ระบบการรับเรื่องร้องทุกข
พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2556
พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2558
แผนแม่บทด้านการเสริม
ความเสมอภาคชายหญิง
ผนปฏิบัติการป้องกันและ
  ปราบปรามการทุจริตฯ
   
 
   เรื่องอื่น ๆ   น่ารู้..
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำ
  ฐานข้อมูลการรักษาพยาบาล
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์
การรักษาพยาบาล
มอบอำนาจ ผวจ. ออกบัตรฯ
การคำนวณบำเหน็จบำนาญ
มาตรฐานระยะเวลาการ
  -บริการหนังสือรับรองเงินเดือน
  -บริการบัตรผ่าน เข้า-ออก
  -บริการยืม ก.พ.๗
หลักเกณฑ์การย้ายของกรมฯ
 
แนวทางการดำเนินการ
  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
รูปรับรางวัลข้าราชการดีเด่น/
  ข้าราชการและลูกจ้างเกษียณ