ผู้บริหาร
บุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ฌาปนกิจสงเคราะห์
  แนะนำ กจ.
 รู้จักเรา
 ยุทธศาสตร์ กจ.
 ติดต่อสำนัก/กองอื่นๆ
 ติดต่อ สพอ./สพจ.
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ติดต่อบุคลากร

30 พ.ย. 58

 
  ค้นหาหนังสือเรื่องเดิม
 
ประชาสัมพันธ์รับเรื่อง
ร้องเรียน
 ระบบการรับเรื่องร้องเรียน
 กองการเจ้าหน้าที่
 
  CDD DPIS
 CDD DPIS     
   ช่องทางเข้าสู่ระบบ 1
   ช่องทางเข้าสู่ระบบ 2
 วิธีตรวจสอบข้อมูล

 
พนักงานราชการ
 เกี่ยวกับพนักงานราชการ
 ระเบียบ กฎหมาย
 หลักเกณฑ์พนักงานราชการ
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
   
ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การกำหนดราคาชดใช้แทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
 
สถิติผู้เข้าชม
(ตั้งแต่ 4 ก.พ. 56)
Musicians Friend 


คำสั่งบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ให้ติดตามหน้า Web site กองการเจ้าหน้าที่เท่านั้น
  ประมวลภาพข้าราชการและลูกจ้าง
 
  ข่าวกิจกรรม...
 
วันที่ 17 ก.ค. 58 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมข้าราชการจัดโครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

อ่านต่อ... >>>
วันที่ 9-10 ก.ค.58 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อน
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

อ่านต่อ... >>>
       
วันที่ 19 มิ.ย.58 นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ
และให้โอวาทแก่พนักงานราชการที่ได้รับ
การเลือกสรรและจัดจ้างใหม่

อ่านต่อ... >>>
วันที่ 19-20 พ.ค.58 นายมนตรี นาคสมบูรณ์
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการดำเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
อ่านต่อ... >>>
       
      ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>
  ประกาศ / รับสมัคร / สอบ / คัดเลือก / ประเมิน
   
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาประเมินเพื่อประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  27 พ.ย. 58    ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]  
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย
  พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง   27 พ.ย. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 96 (สำรอง) [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 20 พ.ย. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง   18 พ.ย. 58  ดาวน์โหลด =>[เอกสารแนบ]  
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ดาวน์โหลด =>[เอกสารแนบ] 17 พ.ย. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 73-74,77-81,83-87 (สำรอง)88,90-95 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 55-63 (สำรอง)65-72,74-78,80-84,86-89,91-93 [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 16 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  10 พ.ย. 58
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน   6 พ.ย. 58
การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)   26 ต.ค. 58
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 64-65 15 ต.ค. 58
แจ้งกระบวนการการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) และนักวิชาการผู้ช่วยฯ เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง 15 ต.ค.58
สำรวจรายชื่อข้าราชการที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ] 13 ต.ค. 58
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย 12 ต.ค. 58 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย  7 ต.ค. 58
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 5 ต.ค. 58
แจ้งแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ตุลาคม 2558) 28 ก.ย. 58
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี(นักบริหารต้น)กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  21 ก.ย. 58
เร่งรัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ปลายรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   17 ก.ย. 58
หนังสือแจ้ง ส่งโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี 16 ก.ย.58 
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย.58 
ประกาศ เรื่องการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข (แก้ไขกำหนดการ)  2 ก.ย. 58
ผลการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2558 28 ส.ค. 58

การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ดาวน์โหลด => [กำหนดการ]    [ชื่อกลุ่มเป้าหมาย]    [แบบตอบรับ] 28 ส.ค. 58

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 255828 ส.ค.58

ขอให้ข้าราชการที่ครบเกษียณอายุ ปี 2558 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ปี 2557 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ทางโทรสารหมายเลข 02-1438914 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด => [แบบตอบรับ / กำหนดการ]
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการ ปี 2558 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ) ปี 2557   20 ส.ค. 58

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งนายอำเภอ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 19 ส.ค. 58 ดาวน์โหลด => [ประกาศ]     [เอกสารแนบ]
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน17 ส.ค.58
บัญชีตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ที่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ (K3) ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.พ. ในการพิจารณายกเว้นการนำตำแหน่งว่างมายุบเลิกแทน  14 ส.ค. 58
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย  11 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 10 ส.ค. 58

การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ลำดับที่ 4 [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป]  10 ส.ค. 58

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 70-71 [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป]  10 ส.ค. 58
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย  4 ส.ค. 58   ดาวน์โหลด => [ประกาศ]     [เอกสารแนบ] 
การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  4 ส.ค. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 69 (สำรอง) [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป]  23 ก.ค. 58
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งที่ปรึกษา
  ด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน  22 ก.ค. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 53-54 (สำรอง) [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 21 ก.ค.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 67-68 (สำรอง) ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 48-52 (สำรอง) [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 16 ก.ค.58
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน 15 ก.ค.58
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และนักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน 15 ก.ค.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 57-65 และ66(สำรอง) ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 42-47 [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 14 ก.ค.58
ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือกรอกข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ปี 2558
ดาวน์โหลด => [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลว.26 มิ.ย.58]  [Link]   13 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่องการเกษียณอายุราชการ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด => [ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลว.26 มิ.ย.58]   [ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน (ข้าราชการ) ลว.7 ก.ค.58]   [ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน (ลูกจ้าง) ลว.9 ก.ค.58] 8 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน 6 ก.ค. 58
   ดาวน์โหลด => [เอกสารเค้าโครงผลงานและข้อเสนอฯ]
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน 6 ก.ค. 58 
แจ้งแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (เมษายน 2558) 30 มิ.ย. 58
แจ้งแนวทางการพิจารณาให้โอนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานราชการอื่น พ.ศ.2558 29 มิ.ย. 58
 ด่วนที่สุด การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.)
  ให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) 25 มิ.ย. 58 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 23 มิ.ย. 58 
แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป เพิ่มเติม 23 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคความรู้ และความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการประเมินบุคคล ผลงาน
  และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับชำนาญพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน   22 มิ.ย. 58    ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]
ประกาศเรื่อง การปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าสู่บัญชีขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน 22 มิ.ย. 58
ประกาศเรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ 19 มิ.ย.58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้ได้เงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร 12 มิ.ย.58
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2/2558    11 มิ.ย.58
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราขการกรม]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง]   [ตัวชี้วัด พจ.]    [แบบสรุปผลประเมิน]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  และตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 10 มิ.ย. 58
  <<หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน>>
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
  กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ   9 มิ.ย. 58    ดาวน์โหลด => [ประกาศ]     [เอกสารแนบ]
ประกาศ กำหนดการออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 8 มิ.ย.58
แจ้งขอให้จังหวัดระงับการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ เป็นการชั่วคราวจนกว่ากรมฯ จะดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวแล้วเสร็จ 4 มิ.ย.58
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ภาคความรู้และความสามารถ
  ทางวิชาการ (สอบข้อเขียน)    3 มิ.ย. 58     ดาวน์โหลด => [แผนที่สนามสอบ]
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการ
  ด้วยทุนรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน 2 มิ.ย. 58
   
   
     
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
 
คำสั่งแต่งตั้ง(บรรจุ/เลื่อนระดับ/ย้าย/รกท./รกน./ปนท./ตัดโอน ฯลฯ )
   
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 2 ราย ที่ 847/2558 ลว.27 พ.ย.58 27 พ.ย.58
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลว.11 พฤศจิกายน 2558 25 พ.ย.58
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลว.21 ต.ค.58 และ ลว.26 ต.ค.58 25 พ.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการระดับชำนาญการผู้ผ่านหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ที่ 819/2558 ลว.19 พ.ย.58 20 พ.ย.58
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 806/2558 ลว.18 พ.ย.58 19 พ.ย.58
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่970/2558 ลว.26 ต.ค.58 18 พ.ย.58
คำสั่งสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 5/2558 ลว.3 พ.ย.58 18 พ.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการชำนาญการ จำนวน 11 ราย ที่ 796/2558 ลว.16 พ.ย.58 17 พ.ย.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1057/2558 ลว.11 พ.ย.58 16 พ.ย.58
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และเรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ 12 พ.ย.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1017/2558 ลว.30 ต.ค.58 5 พ.ย.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 8 ราย ที่ 1017/2558 ลว.30 ต.ค.58 2 พ.ย.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง ที่ 938/2558 ลว.15 ต.ค.58 2 พ.ย.58
คำสั่งสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเขตตรวจราชการ ที่ 04/2558 ลว.6 ต.ค.58 2 พ.ย.58
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 27 ต.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 11 ราย ที่ 700/2558 ลว.21 ต.ค. 58 21 ต.ค.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 934/2558 ลว.15 ต.ค.58 21 ต.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 2 ราย ที่ 678/2558 ลว.16 ต.ค.58 19 ต.ค.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ 885/2558 ลว.5 ต.ค.58 16 ต.ค.58
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 15 ต.ค.58
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายไมตรี อินทุสุต) 15 ต.ค.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 641-643/2558 ลว.29 ก.ย.58 1 ต.ค.58
คำสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ และเลื่อนข้าราชการระดับชำนาญการผู้ผ่านการประเมินฯ และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ที่ 641-643/2558 ลว.29 ก.ย.58 29 ก.ย.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรับราชการทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 3 ราย ที่ 779/2558 ลว.23 ก.ย.58 29 ก.ย.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการพัฒนาชุมชน 16 ก.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 29 ราย ที่ 606/2558 ลว.15 ก.ย.58 16 ก.ย.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 678/2558 ลว.26 ส.ค.58 8 ก.ย.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 528-530/2558 ลว.14 ส.ค.58 26 ส.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน), คำสั่งบรรจุและแต่งผู้ได้รับการคัดเลือก (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) ที่ 542-543/2558 ลว. 21 ส.ค. 2558 21 ส.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯ/นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน และแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ที่ 528 - 530/2558 ลว.14 ส.ค.58 ดาวน์โหลด => แนวทางการจัดทำเอกสารประเมิน 20 ส.ค.58
คำสั่งแต่งตั้งย้าย,ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง,บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) ที่ 471-473/2558 ลว.28 ก.ค.58 28 ก.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) ที่ 470/2558 ลว.28 ก.ค.58 28 ก.ค.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 422-423/2558 ลว.6 ก.ค.58 และ ที่ 433-435/2558 ลว.10 ก.ค.58 20 ก.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ที่ 441/2558 ลว.14 ก.ค.58 14 ก.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 14 ราย ที่ 425/2558 ลว.7 ก.ค.58 13 ก.ค.58
คำสั่งกรมฯ แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ(ชำนาญการ) / หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ที่ 433-435/2558 ลว. 10 ก.ค. 58 10 ก.ค.58
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ และแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) ที่ 422-424/2558 ลว.6 ก.ค.58 ดาวน์โหลด => แนวทางการจัดทำเอกสารประเมิน 6 ก.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 89 ราย และคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 ราย ที่ 332,333/2558 ลว.25 พ.ค.58 3 ก.ค.58
คำสั่งจัดจ้างพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 417/2558 ลว.1 ก.ค.58 1 ก.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 90 ราย และคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 ราย ที่ 302,303/2558 ลว.18 พ.ค.58
  26 มิ.ย.58
คำสั่งจัดจ้างพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 390/2558 ลว.19 มิ.ย.58 19 มิ.ย.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 299/2558 ลว.18 พ.ค.58 19 มิ.ย.58
คำสั่งมอบอำนาจเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17 มิ.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 19 ราย ที่ 356/2558 ลว.4 มิ.ย.58 5 มิ.ย.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 327/2558 ลว.21 พ.ค.58 4 มิ.ย.58
คำสั่งแต่งตั้งย้าย,ปฏิบัติหน้าที่,ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ที่ 299-301/2558 ลว. 18 พ.ค. 58 3 มิ.ย.58
คำสั่งุแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป และบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ที่ 336,337/2558 ลว.26 พ.ค.58 27 พ.ค.58
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 327-329/2558 ลว.21 พ.ค.58 22 พ.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ราย ที่ 321/2558 ลว.21 พ.ค.58 22 พ.ค.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 247/2558 ลว.27 เม.ย.58 30 เม.ย.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 242/2558 ลว.22 เม.ย.58 29 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ที่ 247,249/2558 ลว.27 เม.ย.58 27 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวย ระดับต้น ที่ 242/2558 ลว.22 เม.ย. 58 23 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 9 ราย ที่ 209/2558 ลว.3 เม.ย. 58 3 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 5 ราย ที่ 206/2558 ลว.2 เม.ย.58 3 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 22 ราย ที่ 176/2558 ลว.23 มี.ค.58 25 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ที่ 173/2558 ลว.23 มี.ค.58 25 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 171/2558 ลว.23 มี.ค.58 25 มี.ค.58
การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 239-240/2558 ลว.23 มี.ค.58 24 มี.ค.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง (ย้าย) และเลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ที่ 239-240/2558 ลว.23 มี.ค.58 24 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 61 ราย ที่ 152/2558 ลว.16 มี.ค.58 17 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 151/2558 ลว.16 มี.ค.58 17 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ 105/2558 ลว.24 ก.พ.58 24 ก.พ.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 91/2558 ลว.16 ก.พ.58 19 ก.พ.58
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 91/2558 ลว.16 ก.พ.58 16 ก.พ.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 58/2558 ลว.30 ม.ค.58 4 ก.พ.58
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน จำนวน 17 ราย
  ที่ 58/2558 ลว.30 ม.ค.58 ดาวน์โหลด => แนวทางการจัดทำเอกสารประเมินย้าย 30 ม.ค.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 750-751/2557 ลว.17 พ.ย.57 27 ม.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (สายงานทั่วไป) ที่ 47/2558 ลว.26 ม.ค. 58 27 ม.ค.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ที่ 45/2558 ลว.19 ม.ค.58 26 ม.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 46/2558 ลว.26 ม.ค.58 26 ม.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 5 ราย ที่ 30/2558 ลว.19 ม.ค.58 20 ม.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ 753/2557 ลว. 17 พ.ย. 57
และคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ 754/2557 ลว. 17 พ.ย. 57
30 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ) และย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ที่ 750-751/2557 ลว. 17 พ.ย. 57 30 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 842/2557 ลว.23 ธ.ค.57 24 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 19 ธ.ค.57
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 757/2557 ลว.8 ธ.ค.57
  9 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 814/2557 ลว.8 ธ.ค.57 9 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย ที่ 805/2557 ลว.4 ธ.ค.57 8 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 14 ราย ที่ 802/2557 ลว.2 ธ.ค.57 2 ธ.ค.57
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 2 ราย 27 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 778/2557 ลว.25 พ.ย.57 25 พ.ย.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 745-746/2557 ลว.14 พ.ย.57 24 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ที่ 745-746/2557 ลว.14 พ.ย.57 14 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 8 ราย ที่ 718/2557 ลว.7 พ.ย.57 7 พ.ย.57
แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 642/2557 ลว.30 ต.ค.57 7 พ.ย.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ดังนี้
  ที่ 642/2557 ลว.15 ต.ค.57 ย้ายและเลื่อนข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 48 ราย
  ที่ 643/2557 ลว.15 ต.ค.57 ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ (พัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) จำนวน 62 ราย
  ที่ 648/2557 ลว.16 ต.ค.57 ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป จำนวน 24 ราย
   
   
   
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
   
 
โครงการ กิจกรรม
   
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2558    17 พ.ย. 58
แจ้งแนวทางการสำรวจความพึงพอใจของบุคคลกรฯ และการประเมินผลความผาสุกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    26 ส.ค. 58
Powerpoint การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของกรมการพัฒนาชุมชน วันศุกร์ ที่ 17 ก.ค.58 20 ก.ค.58
Powerpoint โครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 11 พ.ค.58
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ๒๕๕๘  10 มี.ค. 58
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ๒๕๕๘ (หลักสูตรที่ ๑) 
• คู่มือลงทะเบียนปัจฉิมฯ 2558
• กำหนดการโครงการปัจฉิมฯ ๒๕๕๘ หลักสูตรที่ ๑
• ลงทะเบียน
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ๒๕๕๘ (หลักสูตรที่ ๒) 
• คู่มือลงทะเบียนปัจฉิมฯ 2558
• โปรแกรมกิจกรรม เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท
• โปรแกรมกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น
• โปรแกรมกิจกรรม เพชรริมธาร รีสอร์ท
• ลงทะเบียน
แจ้งแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความผาสุกภายในหน่วยงาน ประจำปี 2558  ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ 5 มี.ค.58
แจ้งแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความผาสุกภายในหน่วยงาน 28 ม.ค.58
Powerpoint ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการทางวินัย ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557
19 พ.ย.57
การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  18 พ.ย. 57
สรุปผลการดำเนินงานการคัดเลือกและพัฒนาช้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (CD-HiPPS) ข้าราชการคลื่นลูกใหม
  และข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 27 ส.ค. 57
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 27 ส.ค. 57
   
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการประปาภูมิภาค 6 พ.ย. 58
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกในโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน 8 ต.ค. 58
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 7 ต.ค. 58
เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย "สิทธิประโยชน์สมาชิก กบข." 28 ก.ย. 58
การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2558 15 ก.ย. 58
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 2 ก.ย. 58
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2 ก.ย. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ 13 ส.ค. 58
คู่มือการใช้งาน HR SMART 28 ก.ค.58
กรมป่าไม้ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงานและตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ 24 ก.ค.58
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 26 พ.ค.58
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา 12 พ.ค.58
กรมอุตุนิยมวิทยา ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 28 เม.ย.58
กรมอนามัย ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับชำนาญการ 22 เม.ย.58
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การตลาด 3 เม.ย.58
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 24 มี.ค.58
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558   3 มี.ค. 58
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง 11 ก.พ. 58
สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 30 ม.ค.58
ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมรับฟังบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (เฉพาะส่วนกลาง) 13 ม.ค.58
กรมอุตุนิยมวิทยา ประสงค์จะรับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 5 ม.ค.58
กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  5 ม.ค.58
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 23 ธ.ค. 57
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 11 ธ.ค. 57
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 9 ธ.ค.57
กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 9 ธ.ค.57
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง 26 พ.ย. 57
   
   
   
::: ขอต้อนรับสู่กองการเจ้าหน้าที่ ::: กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยนำในการบริหารทรัพยากรบุคคคลที่มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรของกรมฯ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างผลงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ.. :

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร 0-21416179 โทรสาร. 0-2143-8914-5

 

  HR-ชวนรู้....
โครงสร้างกรม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะข้าราชการ
มาตรฐานความรู้,ทักษะ
คำบรรยายลักษณะงาน
HR-Scorecard คืออะไร
วิธีการจัดทำแผนกลยุทธิ์
แผนกลยุทธิ์ HRM 53
Career Path 57
ผนปฏิบัติการ HR-54
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 58
 
แผนบริหารความต่อเนื่องฯ
พ.ศ. 2558 - 2560

 
  HR-Corner
โอน online
ประเมิน ชก./ชง.
ข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้
CDHiPPS
สรุประเบียบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่างคำสั่งฯ (Block ตัวอย่างคำสั่ง)
   
 วินัยและระบบพิทักษ์
ระ
บบคุณธรรม
มาตรการจูงใจผู้แจ้งข้อมูล
เบาะแสการทุจริต
ระบบการรับเรื่องร้องทุกข
พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2556
พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2558
ผนปฏิบัติการป้องกันและ
  ปราบปรามการทุจริตฯ
   
 
   เรื่องอื่น ๆ   น่ารู้..
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำ
  ฐานข้อมูลการรักษาพยาบาล
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์
การรักษาพยาบาล
มอบอำนาจ ผวจ. ออกบัตรฯ
การคำนวณบำเหน็จบำนาญ
มาตรฐานระยะเวลาการ
  -บริการหนังสือรับรองเงินเดือน
  -บริการบัตรผ่าน เข้า-ออก
  -บริการยืม ก.พ.๗
หลักเกณฑ์การย้ายของกรมฯ
 
แนวทางการดำเนินการ
  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
รูปรับรางวัลข้าราชการดีเด่น/
  ข้าราชการและลูกจ้างเกษียณ
มอบอำนาจ ผวจ ตามคำสั่ง 171/2548 เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ