กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงานหัวข้อหนังสือ/ประกาศ

วันที่
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน 12 พ.ย.55
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีฯ/ที่ปรึกษาอธิบดีฯ/ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน ปฏิบัติราชการแทน อพช. 12 ต.ค.55
ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 28 ก.พ.55
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2559 27 ธ.ค.54
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล 2554 10ต.ค.54
แผนยุทธศาสตร์การบริารทรัพยากรบุคคล 2551-2554 7 ต.ค.54
ตัวอย่างคำสั่งให้ลาออก/ คำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2555 25 ส.ค.54
ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2555 25 ส.ค.54
มาตรฐานความรู้ ความสามารและทักษะ 2554 8 ส.ค.54
การประกาศกำหนดพื้นที่พิเศษในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 28 ก.ค.54
การประชุมชชี้แจงการปรับปรุงผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (caree path) 2554 28 ก.ค.54
  คลิกดู 1. ร่างปรับปรุงผังเส้นทางความก้าวหน้า 54 2. ผังเส้นทางความก้าวหน้า 2554  
มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
10 ม.ค.54
มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทน มท.1
3 ก.พ.54
18 พ.ย.53
หนังสือเวียนแผนเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2553-2556
1พ.ย.53

แผนเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2553-2556

1พ.ย.53