กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้งหัวข้อหนังสือ/ประกาศ

วันที่
คำสั่งแต่งตั้งบรรจุ / แต่งตั้ง
แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่ปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ที่ 181/2557 ลว.8 เม.ย.57 9 เม.ย.57
ต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยระดับสูง จำนวน 1 ราย ที่ 564/2554 ลว. 7 ก.ย.54 7 ก.ย .54
แต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยระดับสูง จำนวน 4 ราย คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 512/2554 ลว. 5 ก.ย.54 5 ก.ย .54
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 150 ราย ที่ 539/2554 ลว. 26 ส.ค.54 26 ส.ค.54
แต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 22 ราย ที่ 430/2554 ลว. 11 ก.ค.54 12 ก.ค.54
แต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง และอำนวยการระดับต้น ที่ 275/2554 ลว. 2 พ.ค.54 2 พ.ค.54
แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ 24 มี.ค.54
แต่งตั้งปลัดกระทรวง อธิบดี รองผู้ว่าฯ(ส่วนที่เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน) ุ6 ม.ค.54
แต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทย 24 ธ.ค.53
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 24 ธ.ค.53
แต่งตั้งข้าราชการผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 41 ราย ที่ 603/2553 ลว. 16 ธ.ค.53 16 ธ.ค.54
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
17 ธ.ค.53
คำสั่งแต่งตั้งเลื่อนระดับ
คำสั่งเลื่อข้าราชการระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ จำนวน 11 ราย ที่ 558/2554 ลว. 31 ส.ค.54 31 ส.ค.54
คำสั่งเลื่อข้าราชการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) จำนวน 15 ราย ที่ 472/2554 ลว. 29 ก.ค.54 29 ก.ค.54
การแต่งตั้งย้าย(เลื่อน) ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 19 ราย ที่ 405-406/2554 ลว. 27 มิ.ย.54 27 มิ.ย.54
การแต่งตั้งย้ายและเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ ที่ 349/2554 ลว. 10 มิ.ย.54 10 มิ.ย.54
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 56 ราย ที่300/2554 ลว. 19 พ.ค. 54 19 พ.ค.54
แต่งตั้งเลื่อนข้าราชการจากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ จำนวน 89 ราย ที่ 232/2554 ลว. 12 เม.ย. 54 12 เม.ย.54
แต่งตั้งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่ 69//2554 ลว. 11 ก.พ. 54 11 ก.พ.54
แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 625/2553 ลว. 30 ธ.ค. 53 30 ธ.ค.53
   
คำสั่งแต่งตั้ง ย้าย
คำสั่งย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น จำนวน 64 ราย ที่ 540/2554 ลว. 26 ส.ค.54 26 ส.ค.54
คำสั่งย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ/ปฏิบัติการ ที่ 515-517/2554 ลว. 16 ส.ค.54 16 ส.ค.54
คำสั่งย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ 53 ราย เลื่อนพัฒนาการอำเภอระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 118 ราย ที่ 480/2554 ลว.1 ส.ค.54 1 ส.ค.54
คำสั่งย้ายข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ 27 ราย ,คำสั่งรักษาการในตำแหน่ง 10 ราย  
แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง จำนวน 1 ราย คำสั่งกระทรวงที่336/2554 ลว.21 ก.ค.54 21 ก.ค.54
แต่งตั้ง (ย้าย,เลื่อน) ข้าราชการประเภทชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ  
แต่งตั้งย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 21/2554 ลว. 14 ม.ค. 54
14 ม.ค.54
แต่งตั้งย้ายพัฒนาการอำเภอ ที่ 570-571/2553 ลว. 2 ธ.ค.53
2 ธ.ค.53
     
บัญชีตัดโอนอัตราเงินเดือน
ตัดโอนคำสั่งกรมฯ ที่ 349/2554 ลว. 10 มิ.ย. 54 10 มิ.ย.54
ตัดโอนคำสั่งกระทรวงฯ ที่ 239/2554 และคำสั่งกรมฯ ที่ 275/2554 ลว. 2 มิ.ย. 54 2 มิ.ย.54
ตัดโอนอัตราเงินเดือนแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 99-106/2554 ลว. 28 ก.พ. 54 28 ก.พ.54
ตัดโอนอัตราเงินเดือนแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 570/2553 ลว. 2 ธ.ค. 53 2 ธ.ค.53
  คำสั่งอื่นๆ  
คำสั่งปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (ว.31/2553) เพิ่มเติม ที่ 404/2554 ลว. 27 มิ.ย.54 27 มิ.ย.54
คำสั่งปรับเงินเดือนให้ขรก. ที่ได้รับเงินไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีเงินเดือนท้ายพรบ.2551(ว.17/2551) เพิ่มเติม คำสั่งที่ 381/2554 ลว. 22 มิ.ย. 54 22 มิ.ย.54
มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ คำสั่งที่ 366-367/2554 ลว. 17 มิ.ย. 54 17 มิ.ย.54
คำสั่งมองหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาอพช. ที่ 307/2554 ลว. 24 พ.ค. 54 24 พ.ค.54
คำสั่งปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (ว.31/2553)  

คำสั่งปรับเงินเดือนให้ข้าราชการฯ ที่ได้รับเงินไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีเงินเดือนท้ายพรบ.2551(ว.17/2551) ที่ 245/2554 ลว. 22 เม.ย. 54

22 เม.ย.54
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
ประกาศการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.พ. รับรอง 28 เม.ย. 54
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
24 ก.ย.53