รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน
     
หมายเหตุ : คลิกที่รายชื่อเพื่อดาวน์โหลดเค้าโครงเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนางาน
     
ลำดับที่           ชื่อ - สกุล                 สังกัด
1 นางชัชนา  กังธีระวัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
2 นายสว่าง  สะพานแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
3 นางสาวรัตนา  ทองอ่อน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
4 นางวัฒนาภรณ์  นาคสวัสดิ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
5 นางสุรีย์พร  รุ่งเรือง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
6 นายเหม  เอ็มเอ็ม สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
7 นายวรรณะ  สมชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
8 นายชำนาญ  สมบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
9 นายไพศาล  ก้อนทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
10 นายสมพจน์  โศภิษฐพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 นายสมชาติ  จิววัฒนารักษ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
12 นางกานต์พิชชา  สุธีรวิชญนันท์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
13 นายเชิด  จินะเป็งกาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
14 นางสาวอาพร  เทพหนู สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
15 นายวสันต์  อ่อนหวาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
16 นายพิทยา  กองกิจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
17 นายบรรจง  สุพรรณพานิชย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
18 นายเถลิงศก  คงมั่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
19 ว่าที่ พ.ต.สุทธินันต์  พรหมศิริ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
20 นายเสวก  ทองเกิด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
21 นายวีระพันธ์  การินไชย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
22 นายธนชัย  แสงมณี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
23 นางบุณยวีร์  ทองสิงห์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
24 นางกอร์ปศิลป์  พัทมุข สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
25 นางสาววัฒนา  มหาแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
26 นายวิริยะ  จินวงศ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27 นายสุรศักดิ์  ราษฎร์นุ้ย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
28 นางนิตย์  สุวรรณเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
29 นางประทีป  ตัณฑะตะนัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30 นางสาววะดี  จักรราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
31 นางนิภา  แก้วกลิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
32 นางนฤมล  สุขแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
33 นางทองคำ  เพ็ชรปานกัน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
34 นางสาวอรุณวดี  พันธุ์เอี่ยม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35 นายทวีสันต์  สุขเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
36 นางสาววัฒนา  นนทะภา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
37 นางสาวสุพัตรา  ธาราวัชรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
38 นายวุฒิสุธี  วรเจริญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
39 นางศุภลักษณ์  บุญวัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
40 นายจรูญ  บุญฤทธิ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
41 นายสุภาพ  มาสพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
42 นางปริศนา  สายนะที สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
43 นางสมศรี  ดวงแสง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
******************************