รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ (พัฒนาการอำเภอ)
ที่           ชื่อ - สกุล           สังกัดหน่วยงาน
1 นางทุงสะกรานต์  สุดธัญญรัตน์ สถาบันการพัฒนาชุมชน
2 นางพัชรินทร์  พานำมา สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
3 นายอนุชา  ภัทรมงคลเขตต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
4 นายวิทยา  ราเต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
5 นายชัยศรี  อุปละ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
6 นางอรทัย  จันทร์ผ่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
7 ว่าที่ร้อยตรีไวพจน์  โกมลวัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
8 นางสาวสุรัตน์  ไชยธวัช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 นายแสงอาภรณ์  สงคง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
10 นายดอกดิน  ต้อมทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
11 นายจีรพล  อ่อนศรีทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
12 นางบงกชกาญจน์  ทวดเสนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
13 นางสาวศศิวิมล  ยินดี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
14 นายสุรศักดิ์  แหล่งหล้า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
15 นางอโนชา  แสงชาติ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
16 นางธัญชนก  หมั่นหมาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
17 นางภัทราวดี  หมั่นเรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
18 นายอนุชิต  โอชัยกุล สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
19 นางพัชรินทร์  หัตถา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
20 นางสาวกาญจนา  แก้วเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
21 นางสาวอาภรณ์  เพชรรัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 นางอำนวย  บุญคุ้ม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
23 นางสาวสมศรี  สุกใส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
24 นางวรรณา  หินศรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25 นายอรุณ  แสงสุขคู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
26 นางอิสรนันท์  ทรงเนติเชาวลิต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
27 นายเอกราช  ญาณอุบล สถาบันการพัฒนาชุมชน
28 นางสาวโสภาวดี  ผ่องแผ้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
29 นางดวงพร  การีกลิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30 นางราณี  วงศ์ลุน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
31 นายสามิตร์  เครือคำ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
32 นายสุนทร  พหลทัพ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
33 นายณรงค์  จันทร์เมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
34 นายอลงกต  สุขเกตุ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
35 นางสาวศิตา  เวียงจันทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
36 นางปราณี  อ่อนมณี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
37 นายวชิรพันธ์  คำเอี่ยม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
38 นายชัยวัฒน์  บุญยืด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39 นางวรนุช  กรุงเกตุ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
40 นายชินโนรส  บุญพิทักษ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
41 นางสุมิตรา  บุญโสดากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
42 นายประวิทย์  วงค์ธิดา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
43 นางภัทราพร  สีหามาตย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
44 นางสาวเกษร  สงค์เนย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
45 นางณัฐนรี  ศรีชัยยะ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
46 นายทวีวัฒน์  พิทักษ์รักษากุล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
47 นายอรุณ  สารบัญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
48 นางสาวอัสนีย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
49 นางเกศลา  ทองคำเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
50 นายชาคริต  ถิระสาโรช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
51 นายไชยา  พิมสิงห์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
52 นางพิมพ์พิสุทธิ์  อ้วนล้ำ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
53 นายวินัย  รัญดร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
54 นายวิษณุ  จันทร์โพธิ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
55 นายวิเชียร  เบ้าหนองบัว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
56 นายวัชรากร  แวงโสธรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
57 ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์  ศรีราจันทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
58 นางสาวอัจฉรา  เชียงทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
59 นายสุภาพ  นวลศรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
60 นางบุญธรรม  สุภารัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
61 นางสาวณัฐนียา  เธียรธำรง สถาบันการพัฒนาชุมชน
62 นางเอกหทัย  พนมอุปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
63 นางรัชนี  สาระวิถี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
64 นายวิณัย  สืบทรง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
65 นางจรัสศรี  รัตนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
66 นางกาญจนา  รัตนเมกุล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
67 นายพันธ์  หมั่นหมาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
68 นางทองหล่อ  สวัสดิเทพ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
69 นายพจศกร  ศรีหาบัติ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
70 นายบรรลือ  พลับพลึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
71 สิบเอกหญิงเพ็ญศรี  สีคง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
72 นางสุรีย์ศรี  แสงสุวรรณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
73 นางธัญสินี  แก้วศิริ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
74 นางเสาวลักษณ์  เบ็ญเจิด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
75 นายวิรัตน์  โพชะกะ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
76 นางกาญจนา  ประสพศิลป์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
77 นายณัฏฐพล  ศรีพันธุ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
78 นางดาราณี  ผิวขาว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
79 นางสาวอารีรัตน์  หอมเนียม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
80 นางสาวการีมะห์  บากา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
81 นายอัคเดช  แจ้งอยู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
82 นายสถาพร  สินธุศิริ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
83 นางทิพย์วรรณ  แก้วทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
84 นายไพฑูรย์  ทักทาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
85 นางซูเรียนา  ระเด่นกุล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
86 พันจ่าอากาศเอก พีระพงษ์ ภักดีรักษา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
87 นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
88 นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ)
1 นางสุมาลี  ศิริจินดา กองคลัง