กลุ่มงานสรรหาและประเมินผลหัวข้อหนังสือ/ประกาศ

วันที่
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 14 พ.ย.54
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 18 ต.ค.54
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรณีไปช่วยราชการนอกสังกัดหรือหน่วยงานอื่น 7 ก.พ.54
แนวทางการจัดทำเอกสารผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ชำนาญการพิเศษ 1 ก.พ.54
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาควิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ 1 ก.พ.54
กำหนดรูปแบบประเภทของแบบทดสอบในการคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษ 30 ธ.ค.53
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ 2554 // แบบประเมิน 4 ม.ค.54
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ
10 ม.ค.54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับได้รับกการประเมินเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
29 ต.ค.53
24 ก.ย.53
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นให้แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับ ชำนาญกาาร
29 ต.ค.53
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ ระดับชำนาญการและชำนาญงาน
1พ.ย.53

แนวทางการดำเนินงานโครงการ CDHiPPS ประจำปี 2554

30 พ.ย.53