รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ พร้อมชื่อเอกสารและเค้าโครงเอกสาร ของผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2554 
 
หมายเลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (คลิดดูเอกสารเค้าโครงผลงาน)
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
 
1
100001028 น.ส.กุลธีรากฤษฎาขวัญจิตร สำนักตรวจราชการกรม การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการสำคัญเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
 
2
100001012 นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง จ.พระนครศรีอยุธยา การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน บ้านบัวหวั่น หมู่ที่ 4 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การรวบรวมปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ของ บุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
3
100001016 นางพีรดา จริยะกุลญาดา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ศอช.ต.ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน สร้างให้เป็นตำบลแห่งการเรียนรู้ การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ
 
4
100001061 นายสรสาสน ์สีเพ็ง จ.สมุทรปราการ การบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ การพัฒนากลไกและกระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2554
 
5
100001013 นายมเหศักดิ์ เมืองซอง สำนักงานเลขานุการกรม การบริหารโครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อขจัดความยากจน อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2552 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแบบบูรณาการ
 
6
100001060 น.ส.ปรียา เกาะพราหมณ์ จ.สมุทรปราการ การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จังหวัดสมุทรปราการ การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขมวลรวมของประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ
 
7
100001054 นายถาวร เทพสุวรรณ จ.สุรินทร์ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โดยผู้นำชุมชน และยึดหลักงบประมาณของประชาชน การนำหลักการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ มาใช้ในการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  8 100001025 น.ส.พรรณเศรษฐ์ ยุติบรรพ์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการงานศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด
  9 100001017 นายประทีป ผลเกตุ จ.ปราจีนบุรี การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว หนึ่งพัฒนากรหนึ่งโครงการริเริ่มสร้างสรรค์/โครงการดีเด่น
  10 100001021 นายสันติ เที่ยงธรรม จ.กำแพงเพชร โครงการ "กำแพงเพชรพัฒนา 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านในฝัน" การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
 
11
100001035 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร จ.ศรีสะเกษ การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาและส่งเสริมนักบริหารจัดการชุมชนต้นแบบ
  12 100001027 นายราชภูมิ รถวรินทร์ สำนักงานเลขานุการกรม การจัดทำร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 การพัฒนาศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนไปสู่องค์การมหาชนในกำกับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน
 
13
100001036 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ จ.หนองคาย โครงการ 1 ศอช.ต.1 ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะนักวิชาการพัฒนาชุมชน ด้านการประเมินผลกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัดหนองคาย
 
14
100001055 นายตรอน นิลยกานนท์ จ.ชุมพร การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
15
100001042 น.ส.จริยา ปราณีบุตร จ.เชียงราย แนวทางการขับเคลื่อนแผนชุมชน ประจำปี 2553 การใช้แผนชุมชนในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
16
100001019 นายจรัญ อินทสระ จ.ประจวบคีรีขันธ์ การขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านศรีเจริญ หมู่ 8 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย การสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชน
  17 100001002 นายอดุลย์ เนียมบุญนำ สถาบันการพัฒนาชุมชน การสร้างความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพแก่บุตรหลานผู้นำชุมชน กระบวนการสร้างพลังขับเคลื่อนชุมชน
  18 100001041 นายสมาน พั่วโพธิ์ จ.สกลนคร โครงการ "พัฒนาชุมชนสกลนครร่วมใจใสสะอาด" ประจำปี 2553 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปี 2554
  19 100001045 นายผดุงศักย ์ขุนเจริญ จ.กระบี่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีงต้นแบบ "พออยู่ พอกิน" หมู่ที่ 4 บ้านบางโสก ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตามแนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
  20 100001047 นายเชิดศักด ิ์ภาวิขำ จ.กาฬสินธุ์ การยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับพออยู่ พอกิน เป็นระดับอยู่ดีกินดี กรณีบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ การกระตุ้นให้ข้าราชการพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติงานในพื้นที่
  21 100001062 นางธนัชพร ถาวรสุวรรณ จ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมสนับสนุนยกระดับการพัฒนาศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล เสริมสร้างขีดความสามารถศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)
  22 100001001 น.ส.จุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์ สถาบันการพัฒนาชุมชน การจัดทำมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสู่มาตรฐาน
  23 100001058 นายอำนวย ศรีระแก้ว จ.สงขลา การส่งเสริมสวัสดิการชุมชน การกำหนดยุทธศาสตร์ "ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน"
  24 100001046 นายอุทัย สิงห์ทอง จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุขต้นแบบ ระดับจังหวัด บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 1,2,6,7,8 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  25 100001026 น.ส.ทิพพรรณไชยูปถัมภ์ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader) การเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าแห่งตนของผู้นำ อช.
  26 100001064 นางลภารมย ์หนูสวัสดิ์ จ.พัทลุง โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ เพื่อการท่องเที่ยวบ้านป่าพงศ์ หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สร้างสรรค์ทีม พัฒนางาน สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
  27 100001007 นางวัฒนาพร ฉิมสุวรรณ์ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน รูปแบบการพัฒนาทุนชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนทุนชุมชน โดย Model การพัฒนาทุนชุมชน
  28 100001009 นายพัลลภ ตันจริยภรณ์ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน การพัฒนาระบบงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ การพัฒนาความสามารถทางการเปลี่ยนแปลงและศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน
    ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ  
  1 100002004 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน การบริหารจัดการทุนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
  2 100002007 นายกิจจา ทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา การพัฒนา OTOP และกลุ่มอาชีพด้านการตลาด ศูนย์ศึกษาและพัฒนา OTOP ระดับอำเภอ
  3 100002008 นายถวิลย ี่สุ้นแสง จ.พระนครศรีอยุธยา การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร ด้วยพัฒนาชุมชนใสสะอาด และริเริ่มการจัดตั้งชมรมนักพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลยุทธการขับเคลื่อนแผนชุมชนที่มีคุณภาพ
  4 100002156 น.ส.ประภา พร้อมมูล สถาบันการพัฒนาชุมชน ความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP การเพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
  5 100002095 นางมณฑา นิลวิสุทธิ์ จ.ปัตตานี การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนชุมชนเพื่อสนองตอบการจัดสวัสดิการชุมชน
  6 100002841 นางศุภลักษณ ์แก้วมณี จ.นครสวรรค์ โครงการ "คนดี ศรีพช." (CD. Proud) โครงการ "คนพช. ดี มีความรู้เป็นเลิศ" (CD Excellence Knowledge)
  7 100002664 นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ จ.เชียงใหม่ การสังเคราะห์บทเรียนงานพัฒนาชุมชนดีเด่น การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับชุมชน
  8 100002667 นายบุญทิม วุฒิรัตน์ จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตแบบพอเพียง คุ้มบ้านพัฒนา ประชาเป็นสุข
  9 100002288 นายชญาณ์พงศ์ นันทพูนพิพัฒน์ จ.ชัยภูมิ การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ชุมชนสวัสดิการ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการจัดสวัสดิการชุมชนระดับตำบล
  10 100002878 นายทินกร บุญเงิน จ.นครราชสีมา การบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านต้นแบบ "อยู่ดี กินดี" บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา การบูรณาการทีมงานระดับตำบลเชิงคุณภาพเพื่อเป็นแกนหลักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนในรูปแบบไตรภาคี
  11 100002208 นางแวสะนิยะ มะสาแม จ.นราธิวาส OTOP 5 ดาว บันไดก้าวสู่หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น แนวทางการขับเคลื่อนนักจัดการความรู้
  12 100002188 นายสุรชัย แดนพิบูลย์ จ.ยโสธร การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านคำสร้างบ่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. เพื่อการพัฒนาชุมชน
  13 100002682 นายธนวัฒน ์ปิ่นแก้ว จ.เชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism )
  14 100002500 น.ส.กุลณิศ ศรีวชิรวัฒน์ จ.เพชรบุรี การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รักเพชรบุรี สร้างเพชรบุรี ด้วยวิถีพอเพียง
  15 100002243 นายสมบูรณ ์หอมเอนก จ.ชลบุรี โครงการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านชุมชน "ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี" บทบาทการประสานงาน
  16 100002213 นางศิริมา วิชญธรกุล จ.จันทบุรี การสร้างแบรนด์ (BRAND) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน การสร้างแบรนด์ (BRAND) ผู้นำสตรี
  17 100002196 นายคมสัน ญาณวัฒนา กองแผนงาน การพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล (โครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง) การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง
  18 100002350 นายชาญชัย ศรีรัตนพงษ์ จ.เชียงราย โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นปี 2552 (บ้านสันกอตาล หมู่ที่ 5 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน) กระบวนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
  19 100002663 นายสุวิน พึ่งเงิน จ.สุรินทร์ การจัดมหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน การพัฒนาโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  20 100002735 นายสถาพร วิบูลย์ จ.มหาสารคาม การขับเคลื่อนโครงการปฏิบัติการแก้จนโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชุมชนให้เป็นรูปธรรม
  21 100002347 นายทวีศักดิ์ พลจันทร์ จ.เชียงราย การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ต้นแบบบ้านกองยาว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ข้าวต้น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย "โครงการ หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาแบบองค์รวม"
  22 100002455 นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี จ.ตรัง การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน หมู่ที่ 2,7 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
  23 100002459 นายธรรมกร ลีลาวรกุล จ.ตรัง การบูรณาการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างประณีต การพัฒนาขีดความสามารถผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการหมู่บ้านด้านการจัดการความรู้
  24 100002423 นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง จ.นครปฐม การพัฒนาหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งพัฒนากรหนึ่งการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
  25 100002320 นายมาโนช สดใส จ.สุโขทัย "จัดตั้งและดำเนินการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอำเภอศรีสัชนาลัย" "การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการปลดหนี้ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา"
  26 100002226 นายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร์ จ.ฉะเชิงเทรา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน "โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE" การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
  27 100002432 นางอรพิน เสถียรยานนท์ จ.นครปฐม การดำเนินงานตามค่านิยมองค์กร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม การนำค่านิยมองค์กรไปสู่การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย
  28 100002849 นางนิภาตันสาโรจน์วนิช จ.นครสวรรค์ การดำเนินงานโครงการสร้างพลังชุมชนขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551 รวมพลังอาสา พัฒนาชุมชนต้นแบบพอเพียง
  29 100002100 นางวาสนา ไขว้พันธุ์ จ.สระแก้ว การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนด้วยกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปวงประชาพอเพียง อำเภอเขาฉกรรจ์ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระดับอำเภอเชิงบูรณาการ ภายใต้โครงการ พัฒนาชุมชนอย่างมีคุณค่า 555 (5 หมู่บ้าน 5 ยุทธศาสตร์เด่น 5 องค์ความรู้ต้นแบบ)
  30 100002300 นายไพโรจน ์โสภาพร จ.หนองคาย การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ ระดับ พออยู่ พอกิน บ้านดอนกอก หมู่ที่ 9 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ตำบล 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
  31 100002921 นางนิศากร สิงห์เสนา จ.ร้อยเอ็ด ยกระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยเน้นเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด บ้านม่วงลาด ชุมชนแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  32 100002105 นายสมปอง อาจณรงค์ จ.นครนายก การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น การบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
  33 100002730 นายมังกร ศรีษะโคตร จ.มหาสารคาม การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ
  34 100002058 นายไพศิษฎ ์อินทรโยธา จ.สุราษฎร์ธานี เชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ส่งเสริมการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน
  35 100002174 นายดุสิต จูมจนะ จ.เลย การพัฒนาบุคลากรและการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด การจัดระบบการประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  36 100002618 น.ส.นิภา ทองก้อน จ.ราชบุรี การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในฝัน ด้วย "กิจกรรมเยี่ยมบ้านยามค่ำ" การพัฒนาขีดสมรรถนะทีมงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในระดับอำเภอ
  37 100002249 นายยงยุทธ พันตารักษ์ จ.พิจิตร หมุนเวียนเงินทุน เกื้อหนุนการประกอบอาชีพ (โครงการรถซาเล้ง) การจัดสวัสดิการด้านการประกอบอาชีพ ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
  38 100002901 น.ส.กนกพร ศักดิ์อลงกรณ์ จ.บุรีรัมย์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" หมู่บ้านชนะเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2552 (บ้านจาน หมู่ที่ 8 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองตาเข้มให้เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ
  39 100002189 น.ส.อรวรรณ แวดล้อม จ.ยโสธร บูรณาการการทำงาน กลยุทธ์การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" จังหวัดยโสธร ประจำปี 2554 บ้านศรีสมพร หมู่ที่ 9 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอให้เป็นนักจัดการความรู้
  40 100002862 นายวัลลภ ญาณอุบล จ.นครราชสีมา กลยุทธ์ในการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด กลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและจัดสวัสดิการชุมชนอย่างครบวงจร
  41 100002547 นายสุเทพ อัมพร จ.สระบุรี การดำเนินงาน "หมู่บ้านพูดได้" อำเภอเมืองสระบุรี การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. เพื่อการพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  42 100002093 นางมาลิน ีจันทรจุติ จ.ปัตตานี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน
  43 100002679 นายดิเรก วีเปลี่ยน จ.เชียงใหม่ การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโดยศูนย์เรียนชุมชน การพัฒนาทุนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้นอกระบบ
  44 100002053 นายนิพนธ ์หนูแป้น จ.สุราษฎร์ธานี การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี การขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐิจพอเพียงต้นแบบสร้างภูมิคุ้มกันและความสุขชุมชน
  45 100002886 นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ จ.บุรีรัมย์ การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านโคกเมือง ด้วยกระบวนการแผนชุมชน เรียนรู้จาก จปฐ. เพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  46 100002913 นายคมกริช ชินชนะ จ.ร้อยเอ็ด การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด การให้บริการศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรนำร่อง
  47 100002268 น.ส.วริศรา โสภาค จ.ศรีสะเกษ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement : IPA) "พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง"
  48 100002101 นายธรรมนูญไขว้พันธุ์ จ.สระแก้ว การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ : 5 ยุทธศาสตร์เด่น สู่ความเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนารูปแบบการให้บริการคลินิกพัฒนาชุมชนเชิงรุกแบบเข้าถึงในระดับพื่นที่
  49 100002551 นายวิโรจน์ เพ็ชรประสิทธิ์ จ.สระบุรี การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน "มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อม" ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การส่งเสริมการบูรณาการ/การทำงานเพื่อพัฒนางานพัฒนาชุมชน
  50 100002462 นางจิรภาเชื้อดวงผุย จ.ขอนแก่น การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement : IPA) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี กระบวนการพัฒนาทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
  51 100002804 นายประมวล วรานุศิษฏ์ จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้ชุมชนดีเด่นภาคใต้ (บ้านบ่อน้ำซับ) ศูนย์ฝึกอบรมชุมชน
  52 100002312 น.ส.กฤษณา กันทะสา จ.สุโขทัย โครงการเยี่ยมยามถามสุข ปลดทุกข์ให้พ้นจน โครงการตำบลต้นแบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ
  53 100002413 นางอภิญญา โกมลรัตน์ จ.ลำพูน การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน และการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร
  54 100002445 นายสมปอง เจิมจรุง จ.กาญจนบุรี การสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การแก้ปัญหาความยากจนด้วยคุณธรรม
  55 100002512 นายโดม ดิเรกศิลป์ จ.สุรินทร์ เข้าวัดฟังธรรมช่วงเข้าพรรษา พัฒนาชุมชนใสสะอาด การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสู่นักจัดการชุมชนมืออาชีพเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
  56 100002334 นายสุระชาติ พรหมดิเรก จ.สกลนคร การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU "ปฏิญญา โคกศรีสุพรรณ" การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU "ปฏิญญา โคกศรีสุพรรณ"
  57 100002626 นายสรรค์ทัศน์ ทองเอื้อ จ.สิงห์บุรี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เครือข่ายการเรียนรู้ 3 ประสาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืน
  58 100002324 นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห จ.สกลนคร การแก้ไขปัญหาความยากจนอำเภอเจริญศิลป์ ตามแนวทาง "สกลนคร โมเดล" การแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดสกลนคร ตามแนวทาง "สกลนคร โมเดล" ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  59 100002064 นายสมใจ แก้วทอง จ.ปราจีนบุรี การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ การสร้างและพัฒนาทีมงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
  60 100002176 นายอร่ามศักดิ์ ิ์วิริยะศรีสุวัฒนา จ.เลย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ส่งเสริมการตลาด OTOP เชิงรุก เพื่อการท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน
  61 100002016 นางจริยา นุชพงษ์ จ.พระนครศรีอยุธยา การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเครือข่ายศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (เครือข่าย ศอช.ต.)
  62 100002711 นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ จ.แพร่ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ "พออยู่พอกิน" บ้านวังกวางเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ให้เกิดความยั่งยืน
  63 100002668 นางนนทยา สุริมล จ.เชียงใหม่ การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ อยู่ดี กินดี บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 2 ต.แม่โอ่ง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
  64 100002252 นายณเรศ กิติวรรณ จ.พิจิตร การบูรณาการทุนชุมชน บ้านคลองทราย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน บ้านคลองทราย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
  65 100002048 น.ส.มาล ีแก้วประสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้ชุมชนนำร่องตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ระดับตำบล
  66 100002951 นางศลิษา ม่วงใหม่ จ.ลำปาง การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง การส่งเสริมการจัดการความรู้ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิม พระเกียรติ 84 พรรษา ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
  67 100002122 น.ส.อินทิรา ทวิชศรี จ.พะเยา บ้านดอกบัว ชุมชนแห่งการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครบวงจร
  68 100002290 นายศุภลักษณ ์เพชรล้ำ จ.ชัยภูมิ การกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประจำปี 2553 ชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการแผนชุมชน
  69 100002379 นายนราธิป ศรีสุขสมวงศ์ จ.กระบี่ การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านในควน การขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง
  70 100002509 นายเจน ยินดีรัมย์ จ.สุรินทร์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองสนิท หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ การพัฒนากองทุนบ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขวางใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
  71 100002590 นายชาญชัย ขุนเพชร จ.สงขลา การขับเคลื่อนสหพันธ์เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนสหพันธ์เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
  72 100002731 นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ จ.มหาสารคาม มหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การสร้างทีมงานอาสาพัฒนาชุมชน ในการสนับสนุนการดำเนินงาน OTOP
  73 100002463 นายสมชาต ิแสงดาว จ.ขอนแก่น การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "มั่งมี ศรีสุข" ต้นแบบ การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร
  74 100002606 นายสมศักดิ์ ผลปราชญ์ จ.อ่างทอง การบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้เป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน การขับเคลื่อนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาหนี้นอกระบบ
  75 100002178 นายบรรจง ศิริบุรี จ.เลย การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างนักจัดการชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชนเพื่อพัฒนาและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  76 100002437 นายดำรงค์ มากระจัน จ.กาญจนบุรี โครงการ "แม่ไม้เมืองกาญจน์" รูปแบบการทำงานประจำด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
  77 100002576 นางศุภมาส เหล็นเรือง กลุ่มตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการดำเนินงานการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน การบริหารความเสี่ยงการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
  78 100002932 นายจำนงค ์อ่อนเทียน จ.เพชรบูรณ์ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 6 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ การจัดตั้งศูนย์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยวระดับอำเภอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  79 100002834 น.ส.สมร อังกาพย์ละออง จ.ยะลา การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน (หมู่ที่ 2 บ้านปายอ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา) การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  80 100002362 นายสุรพล แก้วอินธิ จ.นครพนม การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ "มั่งมี ศรีสุข" บ้านดอนมะจ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าบ่อส่งคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสู่ความ "อยู่เย็น เป็นสุข"
  81 100002239 นายวิริยะ ขันทอง จ.ชลบุรี หมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" หมู่ที่ 4 บ้านยุคลราษฎร์สามัคคี ดำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  82 100002883 นายศักดา วิริยโกศล จ.นครราชสีมา การนำกระบวนการพัฒนาชุมชนไปประยุกต์ใช้ในการสร้างการเรียนรู้และมีการส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข การพัฒนาศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร ให้สามารถบริการแก่กลุ่ม OTOP และกลุ่มอาชีพได้เพิ่มขึ้น
  83 100002247 นายประยุกต ์สุดธัญญรัตน์ จ.พิจิตร โครงการพัฒนาบ้านมาบกระเปา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการชุมชนเชิงบูรณาการ ตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียง
  84 100002225 นายบรรเทา ดวงนภา จ.ฉะเชิงเทรา โครงการติดตาม ตรวจสอบโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุน กข.คจ ในการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กจ.คจ.)
  85 100002611 นางสมพิศ โพธิ์ไพจิตร จ.อ่างทอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนากร 1 คน 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  86 100002097 นางรีฮาน ีเฮ็งปิยา จ.ปัตตานี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่ดี กินดี" ประจำปี 2552 การพัฒนาบุคลากรและการปรับใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการพัฒนางานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
  87 100002266 นายปอง ชนะดวงใจ จ.ศรีสะเกษ ชนะเลิศการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ "อยู่เย็น เป็นสุข" ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายการพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2553 การสร้างเครือข่ายขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบบ้านใกล้เรือนเคียง
  88 100002494 นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง จ.แม่ฮ่องสอน โครงการ "พัฒนาชุมชนใสสะอาด" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามรอยพ่อ...ก่อตั้งและฟื้นฟูธนาคารข้าวพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  89 100002908 นางนวลจันทร์ ศรีมงคล จ.ร้อยเอ็ด การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบบ้านบุ่งเลิศ หมู่ 1 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมชุมชนแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น (OTOP)
  90 100002786 นายเธียรชัย ลิ่มกุล จ.นครศรีธรรมราช โครงการสร้างโครงข่ายใยแมงมุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.เต็มพื้นที่) การสร้างเครื่องมือวัดเชิงคุณภาพการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน (อช. เต็มพื้นที่)
  91 100002829 นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ จ.อุดรธานี โครงการพัฒนาชุมชนอุดรธานีใสสะอาด ประจำปี 2553 การบริหารความเสี่ยงด้วยการจัดวางระบบควบคุมภายใน
  92 100002436 นายนราธิป สุภาราญ จ.กาญจนบุรี โครงการ "หนึ่งตำบลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอำเภอ" ปี 2553 การพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปขับเคลื่อนภารกิจศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (อำเภอ/ตำบล)
  93 100002028 นายประยุทธ ณุวงษ์ศรี จ.อำนาจเจริญ การสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนหนองมะแซว การสนับสนุนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  94 100002776 น.ส.วันทนี เตชะคุณารักษ์ จ.อุบลราชธานี การส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มผู้ผลิตชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดยโสธร การพัฒนาแผนธุรกิจของกลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิภาพ
  95 100002515 นายอดุลย ์ดีอ้อม จ.สุรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในชุมชน
  96 100002238 นางสุพัทภรณ์ หิรัญวรรณ จ.ชลบุรี การพัฒนาศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพิ่มศักยภาพการให้บริการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  97 100002491 นายทวี บุญตัน จ.แม่ฮ่องสอน โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โครงการขยายผลปีแห่งวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  98 100002125 นางอรพิน ภาพันธุ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมเตรียมความพร้อมทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างมาตรฐานทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตามโครงการ พนม.
  99 100002634 น.ส.เพ็ญศรี รัตนะ สถาบันการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน วิชากระบวนทัศน์และภาวะผู้นำชุมชนยุคใหม่ การสร้างทีมนักบริหารจัดการชุมชนมืออาชีพระดับตำบล
  100 100002106 นายพีร ฤทธิ์เดช จ.สระแก้ว การพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนเพื่อรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยกระบวนการแผนชุมชน
  101 100002507 นายปาณิดล นามวัฒน์ จ.สุรินทร์ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเชิงคุณภาพ การดำเนินงานเครือข่ายทุนชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน
  102 100002665 นายเจริญ สีวาโย จ.เชียงใหม่ การสร้างทีมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเชิงบูรณาการ การจัดสวัสดิการชุมชนในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
  103 100002130 น.ส.สุนีย ์มาหะ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) ประจำปี 2552 4 สหาย : รวมพลังพัฒนาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
  104 100002630 น.ส.ภคพร ข้องหลิม จ.สิงห์บุรี การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน สู่การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ การเสริมสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพบุคลากรและภาคีพัฒนาในการพัฒนาชุมชน
  105 100002221 นายธนู อนัญญพร จ.จันทบุรี "เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียง อำเภอสอยดาว" "บูรณาการทุนชุมชน สู่สวัสดิการที่ยั่งยืน" ระดับหมู่บ้าน (แบ่งปันน้ำใจด้วยสวัสดิการ เพื่อคนในชุมชน)
  106 100002737 นายวรรณรัชต์ จำปามูล จ.มหาสารคาม การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ "มั่งมี ศรีสุข" การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Outlook ในการบริหารงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
  107 100002439 นายสุเทพ เสถียรยานนท์ จ.กาญจนบุรี การดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้านลำทหาร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "พออยู่ พอกิน" สู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ "อยู่ดี กินดี"
  108 100002850 นายอาร ีนาคดี จ.นครสวรรค์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 8 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ การขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  109 100002860 นายภาณุวัฒน ์ขันพลกรัง จ.นครราชสีมา การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองพยอม ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา การพัฒนาขีดความสามารถทีมงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
  110 100002444 นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ตามแนวคิดโครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ขยายผลสู่วิถีชีวิตพอเพียง ของอำเภอท่าม่วง
  111 100002588 นายฉลอง รักษ์กุล จ.สงขลา การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (หมู่บ้านในฝัน) กลยุทธ์ส่งเสริมตำบลพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
  112 100002654 นายธงชัย อิทธิพล จ.นครนายก สวัสดิการกองทุนหมู่บ้าน อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก สวัสดิการกองทุนหมู่บ้านอำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  113 100002902 นายบุญมี เหล่าทวี จ.บุรีรัมย์ หมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านละลมไผ่ หมู่ที่ 11 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินงานขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
  114 100002811 นายเกื้อกูล สาชนะสุพิน จ.อุดรธานี โครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านด่าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2553 การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  115 100002116 นางธันยพร แสงนูญ จ.พะเยา การจัดสวัสดิการชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา การจัดสวัสดิการชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
  116 100002027 นายวิชิต บุญฟุ้ง จ.อำนาจเจริญ การขับเคลื่อน 1 ครัวเรือน 1 หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบแก้ไขปัญหาความยากจน การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ด้วยพลังผู้นำชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
  117 100002888 นายบุญโฮม งามเลิศ จ.บุรีรัมย์ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพ
  118 100002193 น.ส.ขันทอง อินทร์หา จ.ยโสธร หนึ่งในอีสาน : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร การส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนากรจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) และรายงานการพัฒนาตำบล (Tambon Development Report : TDR) อย่างมีประสิทธิภาพ
  119 100002642 นายธวัช ศิริมาลา จ.ลพบุรี การพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งมี ศรีสุข บ้านคลองกุ่ม ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี การเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งมี ศรีสุข บ้านคลองกุ่ม ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
  120 100002885 นางจันทกานติ์ ทวีสุข จ.บุรีรัมย์ โครงการ "พลังเครือข่ายตำบล สร้างสรรค์ชุมชน วิถีคนพอเพียง" การแปลงยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
  121 100002736 นายวิรัตน์ ไชยศิริ จ.มหาสารคาม การบริหารการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ "อยู่ดี กินดี" การบริหารการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ "อยู่ดี กินดี"
  122 100002298 นายจรัส ตัณศิลา จ.หนองคาย การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (อยู่เย็น เป็นสุข) บ้านสะง้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหอคำ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2553 การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  123 100002839 นางไมตร ีอินทนาศักดิ์ จ.ยะลา การดำเนินงานความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม... ประจำปี 2552 การเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนเพื่อความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จังหวัดยะลา
  124 100002889 นายธนบูลย ์กาทอง จ.บุรีรัมย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านอาชีพระดับอำเภอ บ้านโนนมะงา หมู่ที่ 2 ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ชุมชนระดับอำเภอ
  125 100002325 นายพงษ์ศักด ิ์เหมะธุลิน จ.สกลนคร การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านขุนเจริญ การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
  126 100002323 นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ จ.สกลนคร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นสู่การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านพอกน้อย
  127 100002373 นายสมพร ทองคำเจริญ จ.มุกดาหาร การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน การขับเคลื่อนหนึ่งหมู่บ้านเก้าผู้นำสตรีต้นแบบวิถีพอเพียง
  128 100002508 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ จ.สุรินทร์ การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
  129 100002705 นางศศิธร ฤทธิพร จ.สุพรรณบุรี การขับเคลื่อนแผนชุมชน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
  130 100002168 นายโสภณ ธรรมาธิกรณ์ชัย จ.พิษณุโลก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  131 100002297 นางกชพร ปริปุณนัง จ.หนองคาย การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
  132 100002863 นายโกสินทร์ ปาปวิรัช จ.นครราชสีมา โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนต้นแบบ บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 2 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  133 100002673 น.ส.ยุพิน โปธา จ.เชียงใหม่ การขับเคลื่อนแผนชุมชน การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
  134 100002474 นายตะวัน อโณทัย จ.ขอนแก่น การบูรณาการกองทุน กข.คจ. กับกองทุนหมู่บ้าน การบูรณาการกองทุน กข.คจ.กับ กทบ.เพื่อสวัสดิการชุมชน
  135 100002783 นายสุชาติ นามตาปี จ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติการ "Clean & Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด" การสร้างเครือข่ายชุมชนในระดับตำบลเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
  136 100002869 น.ส.พุทธิมาลย์ เชียรพิมาย จ.นครราชสีมา การบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านนาจะเรีย (ทับทิมสยาม 06) เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OVC สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา