กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบหัวข้อหนังสือ/ประกาศ

วันที่
     
การจัดทำบัตรลูกจ้างประจำหลังเกษียณอายุ
5 ต.ค.55
ประกาศ ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555
11 มิ.ย.55
ประกาศ ลูกจ้างพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555
11 มิ.ย.55
แนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2555
21 มี.ค.55
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างฯ (ฉบับที่ ๕)
27 ก.พ.55
สำเนาราชกิจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 24 ข ลว 2 ธันวาคม 2554
20 ธ.ค. 54
สำเนาราชกิจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 16 ข ลว 28 สิงหาคม 2554
9 ธ.ค. 54
แจ้งจัดส่งใบประกาศเกียรติคุณสำหรับข้าราชการและลุกจ้างที่มีอายุราชการครบ 25 ปี ประจำปี 25554 // รายชื่อแนบ
6 ต.ค. 54
แจ้งแนวทางการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2554)
10ก.ย. 54
แจ้งผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย กรอกแบบตอบรับ ร่วมงาน กึ่งศตวรรษ คนเก่ง งานดี ก้าวสู่ ๕๐ ปี
7 ก.ย. 54
  ดาวน์โหลดเอกสาร แนบ คลิก!  
การประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2554
7 ก.ย. 54
การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น และหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2554 // แผนการตรวจ
17 มิ.ย.54
แนวทางการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS 4.0
8 มิ.ย.54
  1.ตรวจสอบข้อมูลรายบุคคค 2. ตรวจสอบภาพรวม สำนัก/กอง/จังหวัด
ประกาศกรมฯ เรื่องลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ
10 มิ.ย.54
ประกาศรายชื่อข้าราชการครบเกษียณอายุราชการ 60 ปี ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 44 ราย
21 พ.ค.54
การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น และหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2554
4 ก.พ.54
  ายละเอียดเอกสารแนบ 1.ขั้นตอนการคัดเลือก 2. แบบฟอร์มการคัดเลือกของ ปปช.
ครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554 / เอกสารแนบ
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554 / เอกสารแนบ
การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นและหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2554

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการออกหนังสือรับรองเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553