กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรมหัวข้อหนังสือ/ประกาศ

วันที่
เอกสารประกอบการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ
21 พ.ค. 55
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด
21 มี.ค. 55
การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
13 ก.พ.55
ผลการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
15 ก.ย.54
กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้กรมฯ กำชับข้าราชการให้วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
1 ก.ค.54
การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น และหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2554
4 ก.พ.54
  รายละเอียดเอกสารแนบ 1.ขั้นตอนการคัดเลือก 2. แบบฟอร์มการคัดเลือกของ ปปช.
  การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นและหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2554
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2554
25 มี.ค.54
ครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
24 ก.พ.54
มาตรการจูงใจผู้แจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต  
ระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์  

แผนแม่บทด้านการเสมอภาคหญิงชาย