ผู้บริหาร
บุคลากร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ฌาปนกิจสงเคราะห์
  แนะนำ กจ.
 รู้จักเรา
 ยุทธศาสตร์ กจ.
 ติดต่อสำนัก/กองอื่นๆ
 ติดต่อ สพอ./สพจ.
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ติดต่อบุคลากร

4 เม.ย. 60

 
  ค้นหาหนังสือเรื่องเดิม
 
ประชาสัมพันธ์รับเรื่อง
ร้องเรียน
 ระบบการรับเรื่องร้องเรียน
 กองการเจ้าหน้าที่
 
  CDD DPIS
 CDD DPIS     
   ช่องทางเข้าสู่ระบบ 1
   ช่องทางเข้าสู่ระบบ 2
 วิธีตรวจสอบข้อมูล

 
พนักงานราชการ
 เกี่ยวกับพนักงานราชการ
 ระเบียบ กฎหมาย
 หลักเกณฑ์พนักงานราชการ
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
   
ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การกำหนดราคาชดใช้แทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
 
สถิติผู้เข้าชม
(ตั้งแต่ 4 ก.พ. 56)
Musicians Friend 


  ข่าวกิจกรรม...
 
       
 
วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 กองการเจ้าหน้าที่ เข้าให้ความรู้พัฒนากร อบรมพัฒนากรก่อนประจำการ
  อ่านต่อ... >>>
 
 
วันที่ 8-9 มี.ค. 59 กองการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  อ่านต่อ... >>>
 
       
ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>
  ประกาศ / รับสมัคร / สอบ / คัดเลือก / ประเมิน
   
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
ดาวน์โหลด =>
เอกสาร
27 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  26 เม.ย. 59
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะพี่เลี้ยง  21 เม.ย. 59
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  11 เม.ย. 59 
  ดาวน์โหลด => ประกาศตำแหน่งที่คัดเลือก  ดาวน์โหลด => เอกสารประกอบการพิจารณา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  กรมการพัฒนาชุมชน  8 เม.ย. 59  ดาวน์โหลด => แบบสรุปรายชื่อ
ประกาศข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559  28 มี.ค.59
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) พ.ศ. 2559  28 มี.ค.59
ด่วนที่สุด การประชุมข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธฺสูงและข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการุทนรัฐบาล ประจำปี 2559  25 มี.ค.59
ด่วนที่สุด แจ้งแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (1 เมษายน 2559)  22 มี.ค.59
ด่วนที่สุด กรมฯ แจ้งจังหวัด ระงับการแต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่าง 14 มี.ค.59
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
9 มี.ค.59
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 591 - 613, (สำรอง) ลำดับที่ 614 - 618 8 มี.ค.59
  ดาวน์โหลด => ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานวิชาการ
บัญชีตำแหน่งพัฒนาการอำเภอที่ได้รับอนุมัติจาก อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทยให้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 100 ตำแหน่ง
  8 มี.ค. 59
การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 
ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ] 3 มี.ค. 59
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 64 และรุ่นที่ 65  3 มี.ค. 59
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผุ้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  2 มี.ค. 59     <<หนังสือเวียนหน่วยงาน>>
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของพัฒนากร 1 มี.ค.59
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 461,508,510-513,515-523,525-548,550-590 1 มี.ค.59
  ดาวน์โหลด => ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานวิชาการ
ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
  ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     1 มี.ค. 59 ดาวน์โหลด => [ใบสมัคร]    [แบบปก]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด => ( บัญชีรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ) | ( บัญชีรายชื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา )
ดาวน์โหลด => หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชี 41 | บัญชี 15 | บัญชี 34
ดาวน์โหลด => ตัวอย่างและแบบบัญชีรายชื่อประวัติขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  25 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  25 ก.พ. 59
แก้ไขตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 1/2559  25 ก.พ. 59
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สป. 24 ก.พ.59
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 - 2557 18 ก.พ.59
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 18 ก.พ.59
   ดาวน์โหลด => ( รายชื่อข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปี งบประมาณ 2559 )
   ดาวน์โหลด => ( โครงการฯ/กำหนดการ/ขั้นตอนการสมัคร )
การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559  ดาวน์โหลด => [แนวทางการคัดเลือก] 18 ก.พ.59
กรมฯ แจ้งขอให้จังหวัดดำเนินการ ระงับการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ และแจ้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ประสงค์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน กรอกข้อมูลตามแบบฯ แล้วส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโทรสารหมายเลข 02 1438914 18 ก.พ.59
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2557 29 ม.ค 59
ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]  
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]     
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  สังกัดกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  8 ก.พ. 59
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66-67 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  4 ก.พ.59
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 1 ราย 3 ก.พ.59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 29 ม.ค 59 ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง  27 ม.ค. 59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  27 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 21 ม.ค. 59
การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 21 ม.ค 59
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 97,99-100,102-105, (107,109-111,113-115 สำรอง) [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 20 ม.ค. 59
การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 19 ม.ค 59
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กลุ่มบริหารทั่วไป)    6 ม.ค. 59 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง :
  ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    5 ม.ค. 59  ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน      5 ม.ค. 59  ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ] 
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมการพัฒนาชุมชน     29 ธ.ค 58
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    25 ธ.ค.58
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการกรม]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง]   [ตัวชี้วัด พจ.] 
แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
  กระทรวงมหาดไทย    22 ธ.ค. 58  ดาวน์โหลด =>   ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด     ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 
ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อพิจารณาเสนอความเห็น
  ประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมการพัฒนาชุมชน
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   15 ธ.ค. 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 11 ธ.ค 58
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 11 ธ.ค.58
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ชั้นสายสะพาย) ประจำปี 2558 9 ธ.ค.58 ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]
แจ้งแก้ไข แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสาบสะพาย และแบบสำรวจข้อมูลจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับจากกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อประดับในงานรัฐพิธี (ตามที่แนบท้ายหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท0402.5/ว2050 ลว. 3 ธันวาคม 2558 และหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0402.5/ว2051 ลว. 3 ธันวาคม 2558) ดาวน์โหลด--> [เอกสารแนบ]
- แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสะพาย

- แบบสำรวจข้อมูลจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายที่ได้รับจากกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อประดับในงานรัฐพิธี 8 ธ.ค.58
การสำรวจข้อมูลข้าราชการในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับจากกรมการพัฒนาชุมชน    4 ธ.ค.58
   
     
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
 
คำสั่งแต่งตั้ง(บรรจุ/เลื่อนระดับ/ย้าย/รกท./รกน./ปนท./ตัดโอน ฯลฯ )
   
คำสั่ง 155/2559 ลว. 21 มี.ค. 59 บรรจุและแต่งตั้งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 80 ราย 29 เม.ย.59
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 196-197/2559 ลว.5 เม.ย.59 18 เม.ย.59
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้รักษาการในตำแหน่ง 7 เม.ย.59
การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ คำสั่งที่ 196-197/2559 ลว.5 เม.ย.59 5 เม.ย.59
การแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย 5 เม.ย.59
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 137-139/2559 ลว.11 มี.ค.59 22 มี.ค.59
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ที่ 137-139/2559 ลว.11 มี.ค.59 12 มี.ค.59
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 26 ราย ที่ 113/2559 ลว.29 ก.พ.59 1 มี.ค.59
คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 18 ราย 25 ก.พ.59
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 39 - 40/2559 ลว.29 ม.ค.59 11 ก.พ.59
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 7 ราย ที่ 62/2559 4 ก.พ.59
คำสั่ง อ.ก.พ. กรมฯ ที่ 1/2559 เรื่อง การแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน 4 ก.พ.59
คำสั่งกรมฯ ที่ 39 - 40 /2559 ลว.29 ม.ค.59 เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ประเภทอำนวยการระดับต้น และแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 29 ม.ค.59
  คส. ที่ 39/2559 : แต่งตั้งย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 27 ราย
  คส. ที่ 40/2559 : แต่งตั้งย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ราย
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 31-32/2559 ลว.11 ม.ค.59 20 ม.ค.59
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 7 ราย และคำสั่ง (เลื่อน) ข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 15 ราย กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 31-32/2559 ลว.11 ม.ค.59 12 ม.ค.59
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 48 ราย ที่ 924/2558 ลว.30 ธ.ค.58     6 ม.ค.59
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 901/2558 ลว.21 ธ.ค. 58     28 ธ.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป และคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ มารายงานตัวที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 25 ธ.ค.58 เวลา 8.00 น.) ที่ 901,902/2558 ลว.21 ธ.ค.58      21 ธ.ค.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 819/2558 ลว.19 พ.ย.58     9 ธ.ค.58
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 850/2558 ลว.30 พ.ย.58     2 ธ.ค.58
   
   
   
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
   
 
โครงการ กิจกรรม
   
การดำเนินงานเสริมสร้างความผาสุกภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 9 มี.ค.59
Powerpoit โครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และระดับต้น ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 16 ก.พ.59
Powerpoit โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการทางวินัย ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 58 16 ธ.ค.58
สรุปผลประเมินความผาสุกฯ และความพึงพอใจฯ ประจำปี 2558    16 ธ.ค. 58
   
  ดูหนังสือย้อนหลัง >>
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประสงค์รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา 31 มี.ค.59
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 20 อัตรา 21 มี.ค.59
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน
  ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น   14 มี.ค. 59
เปิดสอบรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559  1 มี.ค. 59
องค์การคลังสินค้าประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า   27 ม.ค. 59
กรมป่าไม้ ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน     18 ธ.ค.58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการประปาภูมิภาค 6 พ.ย. 58
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกในโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน 8 ต.ค. 58
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 7 ต.ค. 58
   
   
   
::: ขอต้อนรับสู่กองการเจ้าหน้าที่ ::: กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยนำในการบริหารทรัพยากรบุคคคลที่มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรของกรมฯ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างผลงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ.. :

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร 0-21416179 โทรสาร. 0-2143-8914-5

 

  HR-ชวนรู้....
โครงสร้างกรม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สมรรถนะข้าราชการ
มาตรฐานความรู้,ทักษะ
คำบรรยายลักษณะงาน
HR-Scorecard คืออะไร
วิธีการจัดทำแผนกลยุทธิ์
แผนกลยุทธิ์ HRM 53
Career Path 57
ผนปฏิบัติการ HR-54
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 58
 
แผนบริหารความต่อเนื่องฯ
พ.ศ. 2558 - 2560

 
  HR-Corner
โอน online
ประเมิน ชก./ชง.
ข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้
CDHiPPS
สรุประเบียบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่างคำสั่งฯ (Block ตัวอย่างคำสั่ง)
   
 วินัยและระบบพิทักษ์
ระ
บบคุณธรรม
มาตรการจูงใจผู้แจ้งข้อมูล
เบาะแสการทุจริต
ระบบการรับเรื่องร้องทุกข
พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2556
พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2558
พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2559
ผนปฏิบัติการป้องกันและ
  ปราบปรามการทุจริตฯ
   
 
   เรื่องอื่น ๆ   น่ารู้..
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำ
  ฐานข้อมูลการรักษาพยาบาล
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์
การรักษาพยาบาล
มอบอำนาจ ผวจ. ออกบัตรฯ
การคำนวณบำเหน็จบำนาญ
มาตรฐานระยะเวลาการ
  -บริการหนังสือรับรองเงินเดือน
  -บริการบัตรผ่าน เข้า-ออก
  -บริการยืม ก.พ.๗
หลักเกณฑ์การย้ายของกรมฯ
 
แนวทางการดำเนินการ
  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
รูปรับรางวัลข้าราชการดีเด่น/
  ข้าราชการและลูกจ้างเกษียณ
มอบอำนาจ ผวจ ตามคำสั่ง 171/2548 เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ