วันที่ 8-9 มีนาคม 2559 กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มงานสรรหาและประเมินผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ
  ประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงเอกสารผลงาน
  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติ
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวน 118 คน
  โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้แก่
  1. นายกิติพล เวชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  2. นายสมปอง อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
  3. นายปราโมทย์ ฉายศรี หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่
  4. นายสุทธิพร สมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
  5. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ