ข่าวกิจกรรม...
       
วันที่ 8-9 มี.ค. 59 กองการเจ้าหน้าที่
จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน
บุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น อ่านต่อ... >>>
วันที่ 15 มี.ค. 59 กองการเจ้าหน้าที่ เรียกรายงานตัวในตำแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

อ่านต่อ.. >>>

วันที่ 8 มี.ค. 59 กองการเจ้าหน้าที่ เรียกรายงานตัวในตำแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

อ่านต่อ.. >>>

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 กองการเจ้าหน้าที่
กรมการพัฒนาชุมชน  การปฐมนิเทศเพื่อ มอบเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ
สำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด

อ่านต่อ... >>>
วันที่ 28-29 มกราคม 2559 กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มงานสรรหาและประเมินผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

อ่านต่อ.. >>>

วันที่ 30 ธ.ค. 58 ถึง วันที่ 4 ม.ค. 59กองการเจ้าหน้าที่จัด โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการทางวินัย

อ่านต่อ... >>>
วันที่ 17 ก.ค. 58 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมข้าราชการจัดโครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

อ่านต่อ... >>>
วันที่ 9-10 ก.ค.58 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อน
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

อ่านต่อ... >>>
       
วันที่ 19 มิ.ย.58 นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ
และให้โอวาทแก่พนักงานราชการที่ได้รับ
การเลือกสรรและจัดจ้างใหม่

อ่านต่อ... >>>
วันที่ 19-20 พ.ค.58 นายมนตรี นาคสมบูรณ์
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการดำเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
อ่านต่อ... >>>
วันที่ 14 ม.ค. 58 นายมนตรี นาคสมบูรณ์
เป็นประธานการประชุมทางไกล (Web
Conference) ชี้แจงแนวทางการดำเนิน
งานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบที่ 1/2558
อ่านต่อ... >>>
วันที่ 22 ธ.ค.57 นายมนตรี นาคสมบูรณ์
เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทาง
การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
และหัวหน้าหน่วยงาน รอบที่ 1/2558
อ่านต่อ... >>>
วันที่ 22 ธ.ค.57 คณะเจ้าหน้าที่จากกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มา
ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
การพัฒนาชุมชน
อ่านต่อ...>>>
วันที่ 17 ธ.ค. 57 นายมนตรี นาคสมบูรณ์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

อ่านต่อ... >>
วันที่ 17-18 พ.ย. 57 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
อ่านต่อ... >>
วันที่ 13-14 พ.ย. 57 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
อ่านต่อ... >>
วันที่ 20 ต.ค. 57 กองการเจ้าหน้าที่ กรม
การปกครอง นำคณะเข้าศึกษาดูงานระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการ
พัฒนาชุมชน

อ่านต่อ... >>
วันที่ 26 ส.ค. 57 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมข้าราชการในสังกัด เพื่อซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจสำคัญ
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

อ่านต่อ... >>
       
วันที่ 15 ส.ค. 2557 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหาร
ความต่อเนื่องเพื่อรองรับการสูญเสีย
กำลังคนจากการเกษียณอายุราชการ
ครั้งที่ 2/2557

อ่านต่อ... >>
วันที่ 21-22 ก.ค. 57 กองการเจ้าหน้าที่
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการ
ดำเนินงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
(HiPPS) และข้าราชการที่บรรจุเข้ารับ
ราชการทุนรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
อ่านต่อ... >>
       
วันที่ 3-4 ก.ค. 57 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
อ่านต่อ... >>
วันที่ 1-2 ก.ค. 57 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
อ่านต่อ... >>
       
วันที่ 25-26 มิ.ย. 57 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ณ โรงแรมเอบิน่า เฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
อ่านต่อ... >>
วันที่ 23-24 มิ.ย. 57 กองการเจ้าหน้าที่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อ่านต่อ... >>