**สรุปหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน
1. การย้ายข้าราชการ  
* พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57,63,132,137
* หนังสือ ที่ นร 0708/ว 9 ลว.12 พ.ค.35
* หนังสือ ที่ นร 1006/ว 12 ลว.11 ธ.ค.33
* หนังสือ ที่ นร 1011/ว 13 ลว.11 ธ.ค.51
* หนังสือ ที่ นร 1006/ว 7 ลว.6 มี.ค.52
* หนังสือ ที่ นร 1006/ว 8 ลว.9 มี.ค.52
* หนังสือ ที่ นร 1008.3.1/403 ลว.4 พ.ย.52
* หนังสือ ที่ นร 1008/ว 40 ลว 30 ก.ย.53
2. การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  
* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 68
3. การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  
* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 47
* คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 516/2552 ลว.18 พ.ย.2552
4. การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่/ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง  
* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 57,32 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.แผ่นดิน พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 5)
5. การลาออกจากราชการ  
* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57,109,132
* ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยวันออกจากราชการ พ.ศ.2535
* ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2551
* หนังสือ ที่ นร 1011/ว 13 ลว.11 ธ.ค.2551
6. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
* หนังสือ ที่ นร 1004/ว 19 ลว.2 มิ.ย.2553
* กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553
* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 59
* ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 30 ก.ย.2553
* คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 428/2553 ลว.30 ก.ย.2553
7. การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบได้ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
7. 1 กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการของส่วนราชการเดิม  
* พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57,63,132,137
* หนังสือ ที่ นร 1006/ว 16 ลว.22 มิ.ย.2552
* หนังสือ ที่ นร 1006/ว 12 ลว.11 ธ.ค.2551
* หนังสือ ที่ นร 1011/ว 13 ลว.11 ธ.ค.2551
* หนังสือ ที่ นร 0708.4/ว 5 ลว.13 พ.ค.2536
7. 2 กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการของส่วนราชการเดิม  
* หนังสือ ที่ นร 1004.1/ว 4 ลว.18 มี.ค.2548
8. การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (ย้ายเปลี่ยนสายงาน)  
8. 1 กรณีที่ 1 เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานของกรมการพัฒนาชุมชน  
* หนังสือ ที่ นร 1006/ว 16 ลว.22 มิ.ย.2552
* หนังสือ ที่ นร 0711/ว 12 ลว.1 ต.ค.2533
8. 2 กรณีที่ 2 เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ไม่มีในสายงานของกรมการพัฒนาชุมชน  
* หนังสือ ที่ นร 1006/ว 15 ลว.28 มิ.ย.2547
9. การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ (กรณีปรับวุฒิในตำแหน่งเดิม)  
* หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 20 ลว.27 ธ.ค. 2555
* กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551