แนะนำ กจ.
รู้จักเรา
ยุทธศาสตร์ กจ.
ติดต่อสำนัก/กองอื่นๆ
ติดต่อ สพอ./สพจ.
ทำเนียบผู้บริหาร
ติดต่อบุคลากร


คู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

  ค้นหาหนังสือเรื่องเดิม
 
ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด
สถานการณ์ยาเสพติด

 

ประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียน
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กองการเจ้าหน้าที่

 


  Web link
ระบบ DPIS
วิธีตรวจสอบข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เวปไซด์ที่น่าสนใจ
 
 
 
พนักงานราชการ
พนักงานราชการกรมฯ
ระเบียบ กฎหมาย
หลักเกณฑ์พนักงานราชการ
   
 
 
 

 

  @ หนังสือสั่งการย้อนหลัง @
   
  ประกาศ / รับสมัคร / สอบ / คัดเลือก / ประเมิน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาประเมินเพื่อประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  27 พ.ย. 58    ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]  
  สมัคร M1 => [คลิกที่นี่] 
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย
  พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  27 พ.ย. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 96 (สำรอง) [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 20 พ.ย. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง   18 พ.ย. 58  ดาวน์โหลด =>[เอกสารแนบ]  
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ดาวน์โหลด =>[เอกสารแนบ] 17 พ.ย. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 73-74,77-81,83-87 (สำรอง)88,90-95 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 55-63 (สำรอง)65-72,74-78,80-84,86-89,91-93 [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 16 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  10 พ.ย. 58
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน   6 พ.ย. 58
การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)   26 ต.ค. 58
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 64-65 15 ต.ค. 58
แจ้งกระบวนการการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) และนักวิชาการผู้ช่วยฯ เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง 15 ต.ค.58
สำรวจรายชื่อข้าราชการที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ] 13 ต.ค. 58
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย 12 ต.ค. 58 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย  7 ต.ค. 58
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 5 ต.ค. 58
แจ้งแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ตุลาคม 2558) 28 ก.ย. 58
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี(นักบริหารต้น)กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  21 ก.ย. 58
เร่งรัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ปลายรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   17 ก.ย. 58
หนังสือแจ้ง ส่งโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี 16 ก.ย.58 
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย.58 
ประกาศ เรื่องการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข (แก้ไขกำหนดการ)  2 ก.ย. 58
ผลการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2558 28 ส.ค. 58

การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ดาวน์โหลด => [กำหนดการ]    [ชื่อกลุ่มเป้าหมาย]    [แบบตอบรับ] 28 ส.ค. 58

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 255828 ส.ค.58

ขอให้ข้าราชการที่ครบเกษียณอายุ ปี 2558 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ปี 2557 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ทางโทรสารหมายเลข 02-1438914 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด => [แบบตอบรับ / กำหนดการ]
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการ ปี 2558 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ) ปี 2557   20 ส.ค. 58

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งนายอำเภอ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 19 ส.ค. 58 ดาวน์โหลด => [ประกาศ]     [เอกสารแนบ]
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน17 ส.ค.58
บัญชีตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ที่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ (K3) ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.พ. ในการพิจารณายกเว้นการนำตำแหน่งว่างมายุบเลิกแทน  14 ส.ค. 58
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย  11 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 10 ส.ค. 58

การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ลำดับที่ 4 [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป]  10 ส.ค. 58

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 70-71 [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป]  10 ส.ค. 58
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย  4 ส.ค. 58   ดาวน์โหลด => [ประกาศ]     [เอกสารแนบ] 
การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  4 ส.ค. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 69 (สำรอง) [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป]  23 ก.ค. 58
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งที่ปรึกษา
  ด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน  22 ก.ค. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 53-54 (สำรอง) [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 21 ก.ค.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 67-68 (สำรอง) ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 48-52 (สำรอง) [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 16 ก.ค.58
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน 15 ก.ค.58
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และนักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน 15 ก.ค.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 57-65 และ66(สำรอง) ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 42-47 [ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 14 ก.ค.58
ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือกรอกข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ปี 2558
ดาวน์โหลด => [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลว.26 มิ.ย.58]  [Link]   13 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่องการเกษียณอายุราชการ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด => [ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลว.26 มิ.ย.58]   [ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน (ข้าราชการ) ลว.7 ก.ค.58]   [ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน (ลูกจ้าง) ลว.9 ก.ค.58] 8 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน 6 ก.ค. 58
   ดาวน์โหลด => [เอกสารเค้าโครงผลงานและข้อเสนอฯ]
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน 6 ก.ค. 58 
แจ้งแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (เมษายน 2558) 30 มิ.ย. 58
แจ้งแนวทางการพิจารณาให้โอนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานราชการอื่น พ.ศ.2558 29 มิ.ย. 58
 ด่วนที่สุด การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.)
  ให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) 25 มิ.ย. 58 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 23 มิ.ย. 58 
แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป เพิ่มเติม 23 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคความรู้ และความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการประเมินบุคคล ผลงาน
  และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับชำนาญพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน   22 มิ.ย. 58    ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]
ประกาศเรื่อง การปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าสู่บัญชีขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน 22 มิ.ย. 58
ประกาศเรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ 19 มิ.ย.58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้ได้เงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร 12 มิ.ย.58
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2/2558    11 มิ.ย.58
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราขการกรม]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง]   [ตัวชี้วัด พจ.]    [แบบสรุปผลประเมิน]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  และตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 10 มิ.ย. 58
  <<หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน>>
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
  กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ   9 มิ.ย. 58    ดาวน์โหลด => [ประกาศ]     [เอกสารแนบ]
ประกาศ กำหนดการออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 8 มิ.ย.58
แจ้งขอให้จังหวัดระงับการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ เป็นการชั่วคราวจนกว่ากรมฯ จะดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวแล้วเสร็จ 4 มิ.ย.58
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ภาคความรู้และความสามารถ
  ทางวิชาการ (สอบข้อเขียน)    3 มิ.ย. 58     ดาวน์โหลด => [แผนที่สนามสอบ]
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการ
  ด้วยทุนรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน 2 มิ.ย. 58
ประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในการสรรหา
  และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 27 พ.ค.58
  <<หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน>>
การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 26 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ    26 พ.ค. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
เข้ารับราชการ ลำดับที่ 507
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานวิชาการ] 25 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
  ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
  <<หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน>>
ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรร
  เป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน (เพิ่มเติม)      <<หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน>>      21 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน
  ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]     [ประกาศ อ.ก.พ.กรม]    20 พ.ค. 58 
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย
  พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง
  กรมโยธาธิการและผังเมือง   ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]    20 พ.ค. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 41
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 14 พ.ค..58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
เข้ารับราชการ ลำดับที่ 506
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานวิชาการ] 14 พ.ค. 58
ประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
  ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน    14 พ.ค. 58   ดาวน์โหลด => [แผนที่สนามสอบ]
  <<หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน>>
แจ้งจังหวัด เรื่องการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558 (ประเภทบริหาร) 8 พ.ค. 58
แจ้งจังหวัด เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ] 8 พ.ค. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ ลำดับที่ 51-56 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 38-40
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 1พ.ค..58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
เข้ารับราชการ ลำดับที่ 468-505
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานวิชาการ] 30 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
  <<หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน>>   30 เม.ย. 58 
แจ้งขอให้จังหวัดระงับการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เป็นการชั่วคราวจนกว่ากรมฯ จะดำเนินการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งดังกล่าวแล้วเสร็จ 28 เม.ย.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
เข้ารับราชการ ลำดับที่ 269-467
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานวิชาการ] 24 เม.ย. 58
ประกาศเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558  16 เม.ย. 58
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 16 เม.ย.58
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร
  และตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  9 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน   3 เม.ย. 58
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   3 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ    30 มี.ค.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ ลำดับที่ 50
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 26 มี.ค.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ ลำดับที่ 46-49 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 37
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 20 มี.ค.58
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการส่วนภูมิภาค   17 มี.ค.58
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบ Online 17 มี.ค. 58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ ลำดับที่ 41-45 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 31-34
และสำรอง ลำดับที่ 35-36
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 16 มี.ค.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ ลำดับที่ 26-40 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 20-30
[ตัวอย่างเครื่องแบบสายงานทั่วไป] 10 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะ
  ทางภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (DVIFA) ประเภท Practical Test    10 มี.ค. 58
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 6 มี.ค.58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
  กระทรวงมหาดไทย 2 มี.ค. 58       ดาวน์โหลด =>  [พัฒนาการจังหวัด]    [หัวสำนักงานจังหวัด]    [นายอำเภอ]
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน 2 มี.ค. 58
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย 2 มี.ค. 58
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 27 ก.พ.58    ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 13 ก.พ.58
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง 11 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย
  พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  10 ก.พ. 58
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) 9 ก.พ. 58    ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  9 ก.พ. 58    ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศเรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558  9 ก.พ. 58  
  ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศรับสมัครข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    6 ก.พ. 58     ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 1/2558   4 ก.พ. 58
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราขการกรม]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง]   [ตัวชี้วัด พจ.]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ    2 ก.พ. 58
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ประกาศเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 (เฉพาะส่วนกลาง)  27 ม.ค. 58  ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย
  พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 26 ม.ค. 58   ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน 26 ม.ค.58
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน      20 ม.ค. 58
ประกาศ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมการพัฒนาชุมชน      20 ม.ค. 58  ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล      16 ม.ค.58
ประกาศ อ.ก.พ.กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล
  เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      12 ม.ค.58
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ ลำดับที่ 22-24 , ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ ลำดับที่ 17-19      12 ม.ค.58
ประกาศ เรื่องการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชกรมการพัฒนาชุมชน (ปรับปรุงครั้งที่ 2)    6 ม.ค. 58
การประชุมทางไกล Web Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  ของพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 1/2558     6 ม.ค. 58
ประกาศเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ
ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
  30 ธ.ค. 57
ประกาศ เรื่องการนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   29 ธ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
  และแผน ระดับทรงคุณวุฒ   26 ธ.ค.57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 23 ธ.ค. 57
การอบรมเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทุนรัฐบาล 17 ธ.ค.57
การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงมหาดไทย 11 ธ.ค. 57
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ชั้นสายสะพาย) ประจำปี 2557  08 ธ.ค. 57 ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ  04 ธ.ค. 57 
แจ้งจังหวัด (30 จังหวัด) เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)  01 ธ.ค. 57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   27 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 18 พ.ย. 57
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลำดับที่ 263-270 7 พ.ย.57
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) 6 พ.ย. 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการทางวินัย 5 พ.ย.57
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลำดับที่ 179-257 , ลำดับที่ 258-262 (สำรอง) 31 ต.ค.57
การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 31 ต.ค.57
ประกาศเรื่องการปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  29 ต.ค. 57 ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาประเมินเพื่อประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    27 ต.ค. 57
  ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย 17 ต.ค. 57
แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ระงับการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ เป็นการชั่วคราว13 ต.ค.57
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารต้น)
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 9 ต.ค. 57
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลำดับที่ 13 - 14 8 ต.ค.57
การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 8 ต.ค. 57
สำรวจรายชื่อข้าราชการที่จะมีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 3 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 2 ต.ค. 57
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด
  กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 26 ก.ย. 57
  ดาวน์โหลด =>  หนังสือแจ้งเวียน
  ดาวน์โหลด => [ ตัวอย่างรูปถ่ายและชุดข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน]
แจ้งแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) 25 ก.ย. 57
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย 23 ก.ย. 57 
ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น และหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2557 และกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข 17 ก.ย. 57
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่
  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 9 ก.ย. 57
  ดาวน์โหลด =>  หนังสือแจ้งเวียน
แนวทางการชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต 29 ส.ค.57
แบบสอบถามเรื่องการพัฒนาระบบบริหารกำลังคน ภายใต้กลุ่มงาน  ดาวน์โหลด => [บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย]  27 ส.ค.57
แจ้งแนวทางการพิจารณาให้โอนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานราชการอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  15 ส.ค.57
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงาน
  การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน 15 ส.ค. 57
  ดาวน์โหลด =>  [ภาคผนวก ก <จพง.ธุรการ>]    [ภาคผนวก ข <จพง.การเงินฯ>]    [ผังห้องสอบ]     [แผนที่สถานที่สอบ]
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน 15 ส.ค. 57
หนังสือแจ้งเวียนประกาศรายชื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน 15 ส.ค. 57
แจ้งข้าราชการกรมฯ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร นพก.รุ่นที่ 39 ที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอรับการแต่งตั้ง ตามแบบฟอร์มฯ ส่งทางโทรสารหมายเลข 021438914 13 ส.ค.57
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 ส.ค.57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ     31 ก.ค. 57
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบรูณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
25 ก.ค. 57
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแต่งตั้งให
  ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ 24 ก.ค. 57     ดาวน์โหลด => เอกสารแนบ
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบรูณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
24 ก.ค. 57
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 15 ก.ค. 57
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2557 2 ก.ค. 57
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล (นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ) กรมการปกครอง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 30 มิ.ย. 57
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2557 ของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) 24 มิ.ย.57
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราขการ]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง] 
แจ้งรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)19 มิ.ย. 57
แจ้งข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่มีความประสงค์ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(สกพส.) 17 มิ.ย.57
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทุนรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน 16 มิ.ย.57
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2/2557 9 มิ.ย.57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 5 มิ.ย. 57
การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ
  และประเภททั่วไป 4 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 26 พ.ค. 57
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ] 22 พ.ค. 57
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) 16 พ.ค. 57
การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 14 พ.ค. 57
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล (นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ) กรมการปกครอง 14 พ.ค. 57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 8 พ.ค. 57
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และ
  ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
  ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร)  25 เม.ย. 57             [แผนที่สถานที่สอบสัมภาษณ์]
แจ้งขอให้จังหวัดระงับการแต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการเป็นการชั่วคราว 23 เม.ย.57
เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ] 10 เม.ย.57
ประกาศรายชื่อข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 31 มี.ค. 57
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 28 มี.ค.57
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 27 มี.ค.57
แจ้งแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 27 มี.ค.57
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 21 มี.ค.57
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 19 มี.ค.57
  ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]
ผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน 18 มี.ค. 57
ให้จังหวัดแจ้งรายชื่อพัฒนาการอำเภอ(ระดับชำนาญการ)/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ.18)
18 มี.ค.57
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 11-12 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
  ดาวน์โหลด => (แผนที่รับรายงานตัว ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี) 17 มี.ค.57
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคล
  เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 14 มี.ค.57
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวง
  มหาดไทย พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 14 มี.ค. 57
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) 14 มี.ค.57
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ปลายรอบการประเมินที่ 1/2557 14 มี.ค. 57
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 12 มี.ค. 57
ปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 1/2557 10 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย
  พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 6 มี.ค.57
  ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ]
การสำรวจข้อมูลข้าราชการในสังกัดที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 6 มี.ค. 57
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และ
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน 5 มี.ค. 57
แจ้งแนวทางการพิจารณาให้โอนข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรับราชการสังกัดหน่วยงานราชการอื่น 27 ก.พ.57
การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด => [เอกสารแนบ] [แบบประวัติ] 21 ก.พ.57
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตําแหน่งนักวิชาการพัฒาชุมชน ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน 21 ก.พ. 57
  ดาวน์โหลดแผนผังสรุปที่นั่งสอบ =>  [1] กรุงเทพฯ และ/หรือปริมณฑล    [2] พิษณุโลก    [3] อุดรธานี    [4] สุราษฎร์ธานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ19 ก.พ.57   
  ดาวน์โหลด =>  <<เอกสารแนบ>>        <<แผนที่สถานที่สอบสัมภาษณ์>>
แจ้ง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป19 ก.พ.57
แบบแสดงความจำนงเลือกพื้นที่บรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 82,89,97,101,104,105,106,107 # ส่งแฟ๊กซ์แบบตอบรับมาที่เบอร์ 02-1438914 18 ก.พ.57
ประกาศรายชื่อ และกำหนดวันประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมการพัฒนาชุมชน 12 ก.พ. 57
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 102-119 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
  ดาวน์โหลด => ( แผนที่สถานที่รับรายงานตัว ณ ตลาดสนามหลวง 2 )11 ก.พ.57
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 10 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  กรมการพัฒนาชุมชน ภาคความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) 5 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 77-101 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
  ดาวน์โหลด => ( แผนที่สถานที่รับรายงานตัว ณ ตลาดสนามหลวง 2 )5 ก.พ.57
 ดาวน์โหลด => ประเด็นการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
เลื่อนการประกาศรายชื่อ และกำหนดวันประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ
  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมการพัฒนาชุมชน      23 ม.ค. 57
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  กรมการพัฒนาชุมชน     23 ม.ค.57        ดาวน์โหลด => [ใบสมัคร+เอกสารแนบ]
ขยายเวลาการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ Online Real Time รอบที่ 1/2557     23 ม.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน     23 ม.ค.57        ดาวน์โหลดเอกสารแนบ => [เอกสารแนบ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่      17 ม.ค. 57
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557     16 ม.ค. 57
  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ =>  [เอกสาร 1]      [เอกสาร 2]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557      16 ม.ค.57
แจ้งข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ที่มีความประสงค์ขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดใหม่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรอกแบบสำรวจความต้องการฯ    15 ม.ค.57
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราขการ]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง]   [ตัวชี้วัด พจ.]
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
  ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร)     26 ธ.ค. 56
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (ว 20) ณ 1 มกราคม 2557     25 ธ.ค.56
  (สูตรการคำนวนการปรับเงินเดือนให้ข้าราชการ ว20)
ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    19 ธ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย     16 ธ.ค. 56
ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ชั้นสายสะพาย) ประจำปี 2556     13 ธ.ค.56
รูปแบบและวิธีการประเมินเพื่อประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
  ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557      12 ธ.ค.56    << ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่ >>
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
  ที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ปี 2557   9 ธ.ค. 56
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง 9 ธ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อ
  ให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 4 ธ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน 4 ธ.ค. 56
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน และกำหนดกรอบสั่งสมประสบการณ์ การปรับกระบวนทัศน์ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
  และข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทุนรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน 2 ธ.ค. 56
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 27 พ.ย. 56
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย
  พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 22 พ.ย. 56    <<ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่>>
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการพัฒนางานของข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมิน
  เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ    22 พ.ย. 56
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 82-263 สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
  (ส่งแฟกซ์แบบตอบรับ มาที่เบอร์ 021438914 )21 พ.ย.56
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน | เอกสารแนบ   20 พ.ย. 56
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) 12 พ.ย. 56
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
  8 พ.ย.56
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมารับราชการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
  ด้วยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 14 ต.ค.56
แจ้งข้าราชการที่มีความประสงค์ปฏิบัติหน้าที่ สนง.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน (สกพส.ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) กรอกข้อมูลแสดงความจำนงตามแบบฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 9 ต.ค.56
แจ้งความประสงค์ขอรับการแต่งตั้งผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร นพก.รุ่นที่ 38 ที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ3 ต.ค.56
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น และหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2556      25 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   23 ก.ย.56
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 20 อัตรา 9 ก.ย.56
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 5 ก.ย.56
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นสุดรอบการประเมิน รอบที่ 2/2556 29 ส.ค. 56
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) 26 ส.ค.56
ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา 16 ส.ค.56
  << ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่ >>
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 14 ส.ค. 56
ด่วนที่สุด !! สำรวจรายชื่อข้าราชการที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในปี 2557 1 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 30 ก.ค.56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนด
  วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็น
  พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 56
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ประจำปี 2555 | เอกสารแนบ 18 ก.ค. 56
ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  ทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 16 ก.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
  ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 12 ก.ค.56
  ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชำนาญงาน
01 ก.ค.56
 
แจ้งความจำนงขอรับการแต่งตั้ง พัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 27 มิ.ย.56
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 26 มิ.ย. 56
กรมฯ แจ้งข้าราชการในสังกัดที่มีความประสงค์จะปฏิบัติราชการ ในสังกัดส่วนกลาง แจ้งความจำนงฯ ภายใน 28 มิ.ย.56 26 มิ.ย.56
ประกาศกรมฯ ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบรูณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ
พ .ศ. 2556
25 มิ.ย. 56
ประกาศกรมฯ ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ
พ .ศ. 2556
25 มิ.ย. 56
ประกาศรายชื่อข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 24 มิ.ย.56
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ลำดับที่ 880-92 (ตัวอย่างรูปถ่ายชุดข้าราชการ) 19 มิย.56
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  17 มิ.ย. 56    <<ดาวน์โหลดเอกสารแนบการทำผลงานที่นี่>>
  <<ภาคผนวก ข. รายชื่อเค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางาน>>
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 17 มิ.ย. 56
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นกรณีพิเศษ 10 จังหวัด 5 มิ.ย. 56
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ใหม่) 27 พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับชำนาญการพิเศษ   22 พ.ค. 56       << ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่ >>
ปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 2/2556 16 พ.ค. 56
การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๕ | รายชื่อผู้เข้าเฝ้าฯ   10 พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติม   
4 พ.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
  การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 2 พ.ค. 56
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์สูง กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556 11 เม.ย. 56
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน 5 เม.ย. 56
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง พอ.ชพ. 4 เม.ย.56
การดำเนินการปรับปรุงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษปีงบประมาณ 2556
ด่วนที่สุด !! ข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 1/2556
ด่วนที่สุด !! ตรวจสอบและทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 1/2556 27 มี.ค. 56
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง 26 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 25 มี.ค. 56
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 21 มี.ค. 56
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 19 มี.ค. 56
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
  เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พิจารณา 15 มี.ค. 56
  << ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่ >>
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นสุดรอบการประเมิน รอบที่ 1/2556 13 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 6 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 6 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สถาบันการพัฒนาชุมชน 5 มี.ค. 56  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์สูง กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556 11 เม.ย. 56
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน 5 เม.ย. 56
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง พอ.ชพ. 4 เม.ย.56
การดำเนินการปรับปรุงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษปีงบประมาณ 2556
ด่วนที่สุด !! ข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 1/2556
ด่วนที่สุด !! ตรวจสอบและทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 1/2556 27 มี.ค. 56
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง 26 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 25 มี.ค. 56
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 21 มี.ค. 56
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 19 มี.ค. 56
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
  เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พิจารณา 15 มี.ค. 56
  << ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่ >>
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นสุดรอบการประเมิน รอบที่ 1/2556 13 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 6 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 6 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สถาบันการพัฒนาชุมชน 5 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง
  นักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 29 พ.ย.55
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 23 พ.ย. 55
การรับสมัครข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา 22 พ.ย. 55
  << ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่ >>
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) 21 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
  ระดับต้น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  15 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  14 พ.ย. 55
ระกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน 12พ.ย.55
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
  กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    <<ดาวน์โหลดเอกสารแนบ>>     31 ต.ค. 55
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 4   26 ต.ค. 55
การพิจารณาให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น 25 ต.ค.55
การจัดทำบัตรลูกจ้างประจำหลังเกษียณอายุ 5 ต.ค.55
แจ้งตรวจสอบข้อมูลบุคคลผู้มีคุณสมบัติสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย 28 ก.ย.55
ประกาศรายชื่อข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 25 ก.ย.55
ประกาศผลอนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี งปม. 2556 เพิ่มเติม 8 ราย 24 ก.ย.55
กรมที่ดินรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจฯ 19 ก.ย.55
การแจ้งความประสงค์ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 13 ก.ย.55
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (แก้ไขใหม่) 14 ก.ย. 55
ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม ประเภทบริหาร) 7 ก.ย.55
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ
  <<รายชื่อเค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน ของผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯ >>   03 ก.ย. 55
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ ปลายรอบ 31 ส.ค. 55
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
  ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา 29 ส.ค. 55
  << ดาวน์โหลดเอกสารแนบ ที่นี่ >>
ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม 3 รางวัล) 28 ส.ค.55
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  22 ส.ค. 55
ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติฯ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน ระดับกลาง (นพก.)
  กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม)   10 ส.ค. 55
การประเมินคุณลักษณะบุคคลของข้าราชการ "คลื่นลูกใหม่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  10 ส.ค. 55
  <<แนวทางการประเมิน>>        <<รายชื่อกลุ่มเป้าหมายข้าราชการ "คลื่นลูกใหม่">>
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ) 1 ส.ค. 55
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 30 ก.ค.55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกภาควิชาการให้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้น
  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 30 ก.ค.55
เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ รวม จำนวน 6 อัตรา 23 ก.ค.55
ประกาศรายชื่อข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 23 ก.ค. 55
ขยายเวลาการรับสมัครข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อน
  ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา 20 ก.ค. 55
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
  พัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม) 17 ก.ค. 55
ประกาศรายชื่อข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
  หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 17 ก.ค. 55
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อน
  ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทยพิจารณา 16 ก.ค. 55
  << ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่ >>
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 12 ก.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน 9 ก.ค. 55
สำเนาราชกิจจานุเบกษาประจำปี 2554 <ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย> <เหรียญจักรพรรดิมาลา> <ลูกจ้าง> 3 ก.ค.55
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
  ระดับกลาง (นพก.) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  28 มิ.ย. 55
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 28 มิ.ย. 55
  << แผนที่สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี >>
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน 22 มิ.ย. 55   << ดาวน์โหลดเอกสารแนบ >>  
ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นพก. (เพิ่มเติม) 20 มิ.ย. 55
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ฉบับใหม่) 18 มิ.ย. 55
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 13 มิ.ย. 55  << ดาวน์โหลดเอกสารแนบ >>
ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
  ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 12 มิ.ย. 55
ประกาศข้าราชพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 11 มิ.ย. 55
ประกาศลูกจ้างพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 20 มิ.ย.55
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) กรมการพัฒนาชุมชน  25 พ.ค. 55
  << แผนที่สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต >>
กำหนดการดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 23 พ.ค.55
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  เข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 17 พ.ค. 55  
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น กรมการพัฒนาชุมชน  15 พ.ค. 55  
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทยพิจาราณา 11 พ.ค. 55  
  << เอกสารแนบดาวน์โหลดที่นี่ >>
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  11 พ.ค. 55
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
  กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  2 พ.ค.55
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น  27 เม.ย.55
  << เอกสารแนบดาวน์โหลดที่นี่ >>
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 27 เม.ย.55
แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับพัฒนาการจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 6 รอบที่ 2/2555  26 เม.ย.55
แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับพัฒนาการจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 5 รอบที่ 2/2555  25 เม.ย.55
เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2554   23 เม.ย.55
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  23 เม.ย.55           <<เอกสารแนบดาวน์โหลดที่นี่ >>
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2/2555   23 เม.ย.55
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง 20 เม.ย.55
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 21 มี.ค.55
แนวทางการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2555 21 มี.ค.55
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (เพิ่มเติม) 21 มี.ค.55
แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ 1/2555 เพิ่มเติม 16 มี.ค.55
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
  กระทรวงมหาดไทย 13 มี.ค.55
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 5 มี.ค. 55
ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 28 ก.พ.55
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.2555 28 ก.พ.55
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา (เพิ่มเติม) 20 ก.พ. 55
  << รายละเอียดเอกสารแนบ >>
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 10 ก.พ. 55
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน 13 ก.พ. 55
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ปี 2555 (10 ก.พ.55)
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 8 ก.พ. 55
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา 2 ก.พ. 55
การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2555 26 ม.ค.55
 
คำสั่งแต่งตั้ง(บรรจุ/เลื่อนระดับ/ย้าย/รกท./รกน./ปนท./ตัดโอน ฯลฯ )
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 2 ราย ที่ 847/2558 ลว.27 พ.ย.58 27 พ.ย.58
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลว.11 พฤศจิกายน 2558 25 พ.ย.58
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลว.21 ต.ค.58 และ ลว.26 ต.ค.58 25 พ.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการระดับชำนาญการผู้ผ่านหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.) ให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ที่ 819/2558 ลว.19 พ.ย.58 20 พ.ย.58
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 806/2558 ลว.18 พ.ย.58 19 พ.ย.58
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่970/2558 ลว.26 ต.ค.58 18 พ.ย.58
คำสั่งสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 5/2558 ลว.3 พ.ย.58 18 พ.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการชำนาญการ จำนวน 11 ราย ที่ 796/2558 ลว.16 พ.ย.58 17 พ.ย.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1057/2558 ลว.11 พ.ย.58 16 พ.ย.58
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และเรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ 12 พ.ย.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1017/2558 ลว.30 ต.ค.58 5 พ.ย.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 8 ราย ที่ 1017/2558 ลว.30 ต.ค.58 2 พ.ย.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง ที่ 938/2558 ลว.15 ต.ค.58 2 พ.ย.58
คำสั่งสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเขตตรวจราชการ ที่ 04/2558 ลว.6 ต.ค.58 2 พ.ย.58
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 27 ต.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 11 ราย ที่ 700/2558 ลว.21 ต.ค. 58 21 ต.ค.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 934/2558 ลว.15 ต.ค.58 21 ต.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 2 ราย ที่ 678/2558 ลว.16 ต.ค.58 19 ต.ค.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ 885/2558 ลว.5 ต.ค.58 16 ต.ค.58
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 15 ต.ค.58
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายไมตรี อินทุสุต) 15 ต.ค.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 641-643/2558 ลว.29 ก.ย.58 1 ต.ค.58
คำสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ และเลื่อนข้าราชการระดับชำนาญการผู้ผ่านการประเมินฯ และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ที่ 641-643/2558 ลว.29 ก.ย.58 29 ก.ย.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรับราชการทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 3 ราย ที่ 779/2558 ลว.23 ก.ย.58 29 ก.ย.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการพัฒนาชุมชน 16 ก.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 29 ราย ที่ 606/2558 ลว.15 ก.ย.58 16 ก.ย.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 678/2558 ลว.26 ส.ค.58 8 ก.ย.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 528-530/2558 ลว.14 ส.ค.58 26 ส.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน), คำสั่งบรรจุและแต่งผู้ได้รับการคัดเลือก (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) ที่ 542-543/2558 ลว. 21 ส.ค. 2558 21 ส.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯ/นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน และแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ที่ 528 - 530/2558 ลว.14 ส.ค.58 ดาวน์โหลด => แนวทางการจัดทำเอกสารประเมิน 20 ส.ค.58
คำสั่งแต่งตั้งย้าย,ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง,บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) ที่ 471-473/2558 ลว.28 ก.ค.58 28 ก.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) ที่ 470/2558 ลว.28 ก.ค.58 28 ก.ค.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 422-423/2558 ลว.6 ก.ค.58 และ ที่ 433-435/2558 ลว.10 ก.ค.58 20 ก.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ที่ 441/2558 ลว.14 ก.ค.58 14 ก.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 14 ราย ที่ 425/2558 ลว.7 ก.ค.58 13 ก.ค.58
คำสั่งกรมฯ แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ(ชำนาญการ) / หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ที่ 433-435/2558 ลว. 10 ก.ค. 58 10 ก.ค.58
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ และแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) ที่ 422-424/2558 ลว.6 ก.ค.58 ดาวน์โหลด => แนวทางการจัดทำเอกสารประเมิน 6 ก.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 89 ราย และคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 ราย ที่ 332,333/2558 ลว.25 พ.ค.58 3 ก.ค.58
คำสั่งจัดจ้างพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 417/2558 ลว.1 ก.ค.58 1 ก.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 90 ราย และคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 ราย ที่ 302,303/2558 ลว.18 พ.ค.58
  26 มิ.ย.58
คำสั่งจัดจ้างพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 390/2558 ลว.19 มิ.ย.58 19 มิ.ย.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 299/2558 ลว.18 พ.ค.58 19 มิ.ย.58
คำสั่งมอบอำนาจเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17 มิ.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 19 ราย ที่ 356/2558 ลว.4 มิ.ย.58 5 มิ.ย.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 327/2558 ลว.21 พ.ค.58 4 มิ.ย.58
คำสั่งแต่งตั้งย้าย,ปฏิบัติหน้าที่,ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ที่ 299-301/2558 ลว. 18 พ.ค. 58 3 มิ.ย.58
คำสั่งุแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป และบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ที่ 336,337/2558 ลว.26 พ.ค.58 27 พ.ค.58
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 327-329/2558 ลว.21 พ.ค.58 22 พ.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ราย ที่ 321/2558 ลว.21 พ.ค.58 22 พ.ค.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 247/2558 ลว.27 เม.ย.58 30 เม.ย.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 242/2558 ลว.22 เม.ย.58 29 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ที่ 247,249/2558 ลว.27 เม.ย.58 27 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวย ระดับต้น ที่ 242/2558 ลว.22 เม.ย. 58 23 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 9 ราย ที่ 209/2558 ลว.3 เม.ย. 58 3 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 5 ราย ที่ 206/2558 ลว.2 เม.ย.58 3 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 22 ราย ที่ 176/2558 ลว.23 มี.ค.58 25 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ที่ 173/2558 ลว.23 มี.ค.58 25 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 171/2558 ลว.23 มี.ค.58 25 มี.ค.58
การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 239-240/2558 ลว.23 มี.ค.58 24 มี.ค.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง (ย้าย) และเลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ที่ 239-240/2558 ลว.23 มี.ค.58 24 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 61 ราย ที่ 152/2558 ลว.16 มี.ค.58 17 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 151/2558 ลว.16 มี.ค.58 17 มี.ค.58
คำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ 105/2558 ลว.24 ก.พ.58 24 ก.พ.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 91/2558 ลว.16 ก.พ.58 19 ก.พ.58
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 91/2558 ลว.16 ก.พ.58 16 ก.พ.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 58/2558 ลว.30 ม.ค.58 4 ก.พ.58
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน จำนวน 17 ราย
  ที่ 58/2558 ลว.30 ม.ค.58 ดาวน์โหลด => แนวทางการจัดทำเอกสารประเมินย้าย 30 ม.ค.58
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 750-751/2557 ลว.17 พ.ย.57 27 ม.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (สายงานทั่วไป) ที่ 47/2558 ลว.26 ม.ค. 58 27 ม.ค.58
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ที่ 45/2558 ลว.19 ม.ค.58 26 ม.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 46/2558 ลว.26 ม.ค.58 26 ม.ค.58
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 5 ราย ที่ 30/2558 ลว.19 ม.ค.58 20 ม.ค.58
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ 753/2557 ลว. 17 พ.ย. 57
และคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ 754/2557 ลว. 17 พ.ย. 57
30 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ) และย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ที่ 750-751/2557 ลว. 17 พ.ย. 57 30 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 842/2557 ลว.23 ธ.ค.57 24 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 19 ธ.ค.57
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 757/2557 ลว.8 ธ.ค.57
  9 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 814/2557 ลว.8 ธ.ค.57 9 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย ที่ 805/2557 ลว.4 ธ.ค.57 8 ธ.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 14 ราย ที่ 802/2557 ลว.2 ธ.ค.57 2 ธ.ค.57
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 2 ราย 27 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 778/2557 ลว.25 พ.ย.57 25 พ.ย.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 745-746/2557 ลว.14 พ.ย.57 24 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ที่ 745-746/2557 ลว.14 พ.ย.57 14 พ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 8 ราย ที่ 718/2557 ลว.7 พ.ย.57 7 พ.ย.57
แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 642/2557 ลว.30 ต.ค.57 7 พ.ย.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ดังนี้
  ที่ 642/2557 ลว.15 ต.ค.57 ย้ายและเลื่อนข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 48 ราย
  ที่ 643/2557 ลว.15 ต.ค.57 ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ (พัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) จำนวน 62 ราย
  ที่ 648/2557 ลว.16 ต.ค.57 ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป จำนวน 24 ราย
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 594/2557 ลว.15 ต.ค.57 24 ต.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 646-647/2557 ลว. 16 ต.ค. 2557 16 ต.ค.57
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการสายงานทั่วไป ที่ 648,650/2557 ลว. 16 ต.ค. 2557 16 ต.ค.57
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีฯ/หน.ผู้ตรวจราชการกรม/ที่ปรึกษาอธิบดีฯ/ผอ.สำนัก/ศูนย์/สถาบัน/กอง(ใหม่) 15 ต.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 642-644/2557 15 ต.ค.57
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น ที่ 576/2557 ลว.10 ต.ค.57 13 ต.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 629/2557 ลว.13 ต.ค.57 13 ต.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 9 ราย ที่ 627/2557 ลว.8 ต.ค.57 8 ต.ค.57
คำสั่งกรมฯ ที่ 610/2557 ลว.1 ต.ค.57 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 6 ต.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ราย ที่ 614/2557 ลว.2 ต.ค.57 3 ต.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 13 ราย ที่ 572/2557 ลว.23 ก.ย.57 24 ก.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 33 ราย ที่ 543/2557 ลว.9 ก.ย.57 10 ก.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ราย ที่ 519/2557 ลว.27 ส.ค.57 27 ส.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 5 ราย ที่ 518/2557 ลว.27 ส.ค.57 27 ส.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ที่ 480/2557 ลว.15 ส.ค.57 15 ส.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 482/2557 ลว.15 ส.ค.57 15 ส.ค.57
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ที่ 481/2557 ลว.15 ส.ค.57 15 ส.ค.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 306/2557 ลว.30 พ.ค.57 30 พ.ค.57
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (พัฒนากรจำนวน 1 ราย) ที่ 324/2557 ลว. 6 มิ.ย. 2557 9 ก.ค.57
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (พัฒนากรจำนวน 150 ราย) ที่ 307/2557 ลว. 30 พ.ค. 2557 9 ก.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (เปลี่ยนสายงาน) ที่ 308/2557 ลว.30 พ.ค.57 8 ก.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง(เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 11 ราย ที่ 407/2557 ลว.7 ก.ค.57 7 ก.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง(เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 24 ราย ที่ 366/2557 ลว.23 มิ.ย.57 23 มิ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ที่ 306/2557 ลว.30 พ.ค.57 16 มิ.ย.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 208 - 210/2557 ลว.24 เม.ย.57 5 มิ.ย.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ที่ 208-210/2557 ลว.24 เม.ย.57
  25 เม.ย.57
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 46 จังหวัด ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 9 เม.ย. 57
คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ณ 1 มกราคม 2557 (ว 20) ส่วนกลาง จำนวน 309 ราย28 มี.ค.57
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  ที่ 153/2557 ลว.26 มี.ค.5727 มี.ค.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 111-112/2557 ลว.13 มี.ค.5724 มี.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง(เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 32 ราย ที่ 115/2557 ลว.14 มี.ค.5717 มี.ค.57
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 111-112/2557 ลว.13 มี.ค.5714 มี.ค.57
  ดาวน์โหลด => (แนวทางการจัดทำเอกสารผลงานประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ระดับชำนาญการพิเศษ)
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 55-56 ลว.20 ก.พ.574 มี.ค.57
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 8 ราย ที่ 71/2557 ลว.26 ก.พ.57 26 ก.พ.57
คำสั่งแต่งตั้ง(เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 24 ราย ที่ 69/2557 ลว.26 ก.พ.57 26 ก.พ.57
คำสั่งแต่งตั้ง(เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 4 ราย ที่ 70/2557 ลว.26 ก.พ.57 26 ก.พ.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 44/2557 ลว.28 ม.ค.5724 ก.พ.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 55-57/2557 ลว.20 ก.พ.57 20 ก.พ.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 19 ราย ที่ 44/2557 ลว.28 ม.ค.5728 ม.ค.57
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 20/2557 ลว.13 ม.ค.57 17 ม.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ที่ 20/2557 ลว.13 ม.ค.57 15 ม.ค.57
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง ที่ 794-795/2556 ลว.27 ธ.ค.56 2 ม.ค.57
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 23 ราย ที่ 1013/2556 ลว.16 ธ.ค.56 17 ธ.ค.56
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 7 ราย ที่ 1012/2556 ลว.16 ธ.ค.56 17 ธ.ค.56
แจ้งตัดโอนคำสั่งกรมฯ ที่ 935-937/2556 ลว.18 พ.ย.56 11 ธ.ค.56
  คำสั่งกรมฯ ที่ 935/56 ลว.18 พ.ย.56 , 936/56 ลว.18 พ.ย.56 , 937/56 ลว.18 พ.ย.56
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้รักษาการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 980-981/2556 ลว.29 พ.ย.56 29 พ.ย.56
แจ้งตัดโอนคำสั่งกรมฯ ที่ 933/2556 ลว.18 พ.ย.56 28 พ.ย.56
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ผ่านการประเมินฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ที่ 935-937/2556 ลว.18 พ.ย.56 18 พ.ย.56
  คำสั่งกรมฯที่ 935/2556 ลว.18 พ.ย.56 , 936/2556 ลว.18 พ.ย.56 , 937/2556 ลว.18 พ.ย.56
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 22 ราย ที่ 933/2556 ลว.18 พ.ย.56 18 พ.ย.56
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 8 ราย ที่ 746/2556 ลว.13 พ.ย.56 18 พ.ย.56
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย โอนข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 18 ราย ที่ 685/2556 ลว.22 ต.ค.56 28 ต.ค.56
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้รักษาการในตำแหน่ง ที่ 841/2556 ลว.14 ต.ค.56
  14 ต.ค.56
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ 650/2556 ลว.4 ต.ค.2556 10 ต.ค.56
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 623/2556 7 ตุลาคม 56
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ที่ 796 - 797/2556 ลว.26 ก.ย.56 26 ก.ย.56
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 648-651/2556 ลว.14 ส.ค.56
  คำสั่งกรมฯ ที่ 648/2556 ลว.14 ส.ค.56 , 649/2556 ลว.14 ส.ค.56, 650/2556 ลว.14 ส.ค.56, 651/2556 ลว.14 ส.ค.56
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ ระดับปฏิบัติการ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ที่ 648 - 653/2556 ลว.14 ส.ค.56 22 ส.ค.2556
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมฯ ที่ 482-484/2556 ลว.17 มิ.ย.56 และ คำสั่ง ที่ 523-526/2556 ลว.28 มิ.ย.56 7 ส.ค.56
  คำสั่งกรมฯ ที่ 482/2556 ลว 17 มิ.ย.56, 483/2556 ลว.17 มิ.ย.56, 484/2556 ลว.17 มิ.ย.56, 523/2556 ลว.28 มิ.ย.56
  524/2556 ลว.28 มิ.ย.2556, 525/2556 ลว.28 มิ.ย.56,526/2556 ลว.28 มิ.ย.2556
คำสั่งให้สถาบันแห่งความเป็นเลิศ 4 แห่ง กลับไปเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 4 แห่ง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีฯ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 10 ก.ค.56
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย มอบหมายภารกิจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการ จำนวน 4 คำสั่ง 4 ก.ค.56
แจ้งตัดโอนคำสั่งกรมฯ ที่ 479-481/2556 ลว.17 มิ.ย.56 17 มิ.ย.56
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 479-481/2556 ลว.17 มิ.ย.5617 มิ.ย.56
คำสั่งยกเลิกให้ขรก.ได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ 379/2556 ลว. 30 เม.ย.56 และคำสั่งแก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มขึ้น
  ตามคุณวุฒิ ที่ 380/2556 ลว. 30 เม.ย. 56 (ว.3/2555) 30 เม.ย. 56
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ที่ 348/2556 ลว.23 เม.ย.56 23 เม.ย.56
บัญชีรายละเอียดแนบท้าย คำสั่งกรมฯ ที่ 298,300,302/2556 ลว.5 เม.ย.2556
คำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่ปรับระดับชั้นงานฯ จำนวน 75 ราย ที่ 273/2556 ลว. 29 มี.ค. 56 4 เม.ย.56
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 298-302/2556 ลว. 1 เม.ย.56 1 เม.ย. 2556
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 5 ราย ที่ 292/2556 ลว. 1 เม.ย. 56 1 เม.ย.56
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 2 ราย ที่ 286/2556 ลว.29 มี.ค.56 29 มี.ค.56
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง คำสั่งมท. ที่ 253-254/2556 ลว. 21 มี.ค.56  22 มี.ค.56
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 12 ราย 15 มี.ค. 56
คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ(ว20/2555) จำนวน 284 ราย (ส่วนกลาง) ที่ 200/2556 ลว. 6 มี.ค.56 7 มี.ค.56
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย ที่ 164/2556 ลว. 27 ก.พ.56 27 ก.พ.56
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจฯ และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจฯ ที่ 151-152/2556 ลว.26 ก.พ.2556
  26 ก.พ.2556
คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จำนวน 23 ราย ที่ 126/2556 ลว. 12 ก.พ.56 12 ก.พ.56
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการฯ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 120-121/2556 ลว. 11 ก.พ.5611 ก.พ.56
คำสั่งปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ(ว19/2555) จำนวน 69 ราย ที่ 105/2556 ลว. 1 ก.พ.56 4 ก.พ.56
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย ที่ 90/2556 ลว. 1 ก.พ.561 ก.พ.56
แจ้งตัดโอนคำสั่ง ประเภทวิชาการ ที่ 1099-1101/2555 ลว.24 ธ.ค.5529 ม.ค.56
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และผู้รักษาการในตำแหน่ง ที่ 64/2556 ลว. 25 ม.ค.5628 ม.ค.56
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ระดับชำนาญงาน จำนวน 2 ราย ที่ 66/2556 ลงวันที่ 25 ม.ค.56 28 ม.ค.56
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 33-34/2556 ลว. 11 ม.ค.56 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการสูง 15 ม.ค.56
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ราย ที่ 35/2556 ลว. 14 ม.ค.56 15 ม.ค.56
คำสั่ง 31/2556 ลว.11 ม.ค.56 แต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น (พัฒนาการจังหวัด) 11 ม.ค.56
แจ้งตัดโอนคำสั่ง ประเภทวิชาการ ที่ 942-944/2555 /ประเภททั่วไป ที่ 948-949/2555 ลว.26 พ.ย.55 9 ม.ค.55
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีฯ ผอ.สำนัก/ศูนย์/สถาบัน/กอง (ใหม่) 7 ม.ค.56
คำสั่ง 1129/2555 ลว. 28 ธ.ค.55 แต่งตั้ง (เลื่อน) ระดับชำนาญการ จำนวน 11 ราย 2 ม.ค.56
คำสั่ง 1099-1103/2555 ลว. 24 ธ.ค.55 ย้าย พอ., หน.ฝ./แต่งตั้ง นพก./ย้ายขรก. วิชาการ 24 ธ.ค.55
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ระดับชำนาญงาน จำนวน 12 ราย ที่ 1079/2555 ลงวันที่ 19 ธ.ค.55 19 ธ.ค.55
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 703/2555 ลว 29 พ.ย.55 แต่งตั้งข้าราชการฯให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง18 ธ.ค.55
คำสั่ง 1030/2555 ลว. 12ธ.ค.55 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 12 ธ.ค.55
คำสั่ง 1024/2555 ลว. 7 ธ.ค.55 แต่งตั้ง (เลื่อน) ระดับชำนาญการ จำนวน 12 ราย 11 ธ.ค.55
หนังสือเวียนคำสั่งประเภทวิชาการ/หนังสือส่งตัวข้าราชการประเภทวิชาการ 7 ธ.ค.55
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ที่ 942-944 ลงวันที่ 26 พ.ย.55 7 ธ.ค.55
คำสั่งเปลี่ยนสายงาน/บรรจุข้าราชการ นว.พช.ปก. ที่ 945-947/2555 ลว. 26 พ.ย.55 7 ธ.ค.55
คำสั่งย้ายและบรรจุข้าราชการประเภททั่วไป 4 ธ.ค.55
  เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4 ธ.ค.55
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย 905/2555 ลว. 29 พ.ย.55 เแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 4 ธ.ค.55
คำสั่ง 981/2555 ลว. 3 ธ.ค.55 เลื่อนข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4ราย 3 ธ.ค.55
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 668/2555 ลว. 19 พ.ย.55 แต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 4 ราย 21 พ.ย.55
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันแห่งความเป็นเลิศ/ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 16 พ.ย.55
คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 658/2555 ลว.13 พ.ย.55 แต่งตั้ง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 15 พ.ย.55
คำสั่ง 908/2555 ลว. 15 พ.ย.55 เลื่อนข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 25 ราย 15 พ.ย.55
คำสั่ง 870/2555 ลว. 6 พ.ย.55 แต่งตั้ง (เลื่อน) ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย 7 พ.ย.55
คำสั่งแต่งตั้งให้รองอธิบดีฯ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 25 ต.ค. 55
คำสั่ง 822/2555 ลว. 25 ต.ค.55 แต่งตั้ง (เลื่อน) ระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ราย 25 ต.ค.55
คำสั่ง 803-804/2555 ลว.18 ต.ค.55 แต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงกรมการพัฒนาชุมชน 18 ต.ค. 55
คำสั่ง 801-802/2555 ลว.18 ต.ค.55 ย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น จำนวน 9 ราย 18 ต.ค. 55
คำสั่ง 798/2555 ลว. 12 ต.ค.55 แต่งตั้ง (เลื่อน) ระดับชำนาญการ จำนวน 6 ราย 15 ต.ค.55
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีฯ/ที่ปรึกษา/ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบันฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีฯ 12 ต.ค. 55
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 9 ต.ค. 55
คำสั่ง 770/2555 ลว. 28 ก.ย.55 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี งปม. 2556 จำนวน 15 ราย
(ระดับอำนวยการต้น,ระดับชำนาญการพิเศษ) 1 ต.ค.55
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 562-563/2555 ลว.27 ก.ย.55 การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 28 ก.ย.55
คำสั่ง 748/2555 ลว. 21 ก.ย. 55 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี งปม. 2556 ส่วนกลาง 7 ราย 24 ก.ย.55
การเลื่อนเงินเดือนชองข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2555 17 ก.ย.55
แจ้งตัดโอนคำสั่ง 704-707/2555 ลว.3 ก.ย.55 แต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ 10 ก.ย.55
คำสั่ง 711/2555 ลว.5 ก.ย.55 แต่งตั้ง (เลื่อน) ระดับชำนาญงาน จำนวน 5 ราย 5 ก.ย.55
คำสั่ง 667/2555 ลว. 20 ส.ค.55 แต่งตั้ง (เลื่อน) ระดับชำนาญการ จำนวน 10 ราย 21 ส.ค.55
คำสั่งบรรจุข้าราชการประเภททั่วไป จำนวน 6 ราย 6 ส.ค.55
คำสั่ง497/2555 ลว. 3 ก.ค.55 แต่งตั้ง (เลื่อน) ระดับชำนาญการ จำนวน 13 ราย 3 ก.ค.55
คำสั่งปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ว.3/55 (เพิ่มเติม),คำสั่งแก้ไขปรับเงินเดือนตามคุณวุฒ 3 ก.ค.55
คำสั่งปรับเงินเดือนให้ข้าราชการฯ ที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำตามบัญชีเงินเดือนท้ายพรบ. 51 (ว.17/51)40 ราย 3 ก.ค.55
คำสั่ง 465-467/55 ลว 27 มิ.ย.55 จัดตั้งสถาบันแห่งความเป็นเลิศ/ให้ข้าราชการ พนักานราชการ ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ 27 มิ.ย.55
แจ้งตัดโอนคำสั่ง 412/2555 ลว 6 มิ.ย.55 แต่งตั้งพัฒนาการจังหวัด 26 มิ.ย.55
คำสั่ง 457/2555 ลว 25 มิ.ย.55 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ 25 มิ.ย. 55
   
 
โครงการ กิจกรรม
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2558    17 พ.ย. 58
แจ้งแนวทางการสำรวจความพึงพอใจของบุคคลกรฯ และการประเมินผลความผาสุกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    26 ส.ค. 58
Powerpoint การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของกรมการพัฒนาชุมชน วันศุกร์ ที่ 17 ก.ค.58 20 ก.ค.58
Powerpoint โครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 11 พ.ค.58
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ๒๕๕๘  10 มี.ค. 58
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ๒๕๕๘ (หลักสูตรที่ ๑) 
• คู่มือลงทะเบียนปัจฉิมฯ 2558
• กำหนดการโครงการปัจฉิมฯ ๒๕๕๘ หลักสูตรที่ ๑
• ลงทะเบียน
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ๒๕๕๘ (หลักสูตรที่ ๒) 
• คู่มือลงทะเบียนปัจฉิมฯ 2558
• โปรแกรมกิจกรรม เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท
• โปรแกรมกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น
• โปรแกรมกิจกรรม เพชรริมธาร รีสอร์ท
• ลงทะเบียน
แจ้งแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความผาสุกภายในหน่วยงาน ประจำปี 2558  ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ 5 มี.ค.58
แจ้งแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความผาสุกภายในหน่วยงาน 28 ม.ค.58
Powerpoint ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการทางวินัย ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557
19 พ.ย.57
การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  18 พ.ย. 57
สรุปผลการดำเนินงานการคัดเลือกและพัฒนาช้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (CD-HiPPS) ข้าราชการคลื่นลูกใหม
  และข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 27 ส.ค. 57
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 27 ส.ค. 57
การประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงาน 20 ส.ค. 57
แจ้งแนวทางการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรฯ และการประเมินผลความผาสุกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  15 ส.ค. 57
การเปลี่ยนรหัสผ่านและการตรวจสอบข้อมูลบุคคลผ่านระบบ DPIS
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด
  19 มิ.ย.57
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 29 เม.ย.57
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557 ดาวน์โหลด => [ ด่วนที่สุด!! ] 14 มี.ค. 57
ขอข้อมูลจำนวนเงินเดือนของข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อใช้ในการจัดสรรเงินรางวัล ปี 2556 13 มี.ค. 57
แจ้งแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความผาสุขในหน่วยงานส่วนกลาง ดาวน์โหลด => [ส่วนกลาง] [ส่วนภูมิภาค] 6 มี.ค. 57
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 16 ธ.ค. 56     <<ดาวน์โหลดเล่มรายงาน>>
โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัย 6 ธ.ค. 56
การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25576 ธ.ค. 56
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 26 พ.ย.56
  << ดาวน์โหลดเล่มรายงาน >>
powerpoint ประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ด้านการบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการตรวจสอบภายใน วันที่ 14-15 พ.ย.56 ( ว 20 ) / ( การแต่งตั้งข้าราชการ ) / ( หัวคำสั่งใบงาน ) / ( บัญชีแนบท้ายใบงาน ) 18 พ.ย.56
โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข:กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข
  และประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น   11 ต.ค. 2556
โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตรกับการทำงานที่เป็นสุข
  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณืชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุขและปัจฉิมนิเนศข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ 13 ก.ย 56
โครงการ "ใจเขาใจเรา" 4 ก.ย. 56
รายชื่อข้าราชการกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 28 ส.ค.56
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ/ทั่วไป 14 ส.ค. 56
การดำเนินกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาทักษะการทำหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ รุ่นที่ ๒ 18 ก.ค.56
รายละเอียดและกำหนดการโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 16ก.ค.56
โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 8 ก.ค. 56
โครงการ Benchmarking Community of Practices : การประเมินผลการปฏิบัติงาน 10 มิ.ย. 56
ผลการประเมินความผาสุกของบุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2555 8 ก.พ.56
powerpoint ประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23-25 ม.ค.56 ณ อบีน่าเฮ้าส์ กทม. 1 ก.พ. 56
การตรวจสอบเกี่ยวกับจำนวนอัตรากำลัง เงินเดือนของข้าราชการ และค่าจ้างของลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการจัดสรรเงินรางวัล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านนะบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โครงการปัจจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2556 17 ม.ค.56
แนวทางการจัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ 9 ม.ค.55
  เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยโปรแกรม DPIS  <<Download>>
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทักษะถาษาอังกฤษ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดราชบุรี นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ชียงรายาฬสินธุ์ สุพรรณบุรี จันทบุร ีกาญจนบุรี มุทราปราการ ระแก้ว ส่วนกลาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย "สิทธิประโยชน์สมาชิก กบข." 28 ก.ย. 58
การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2558 15 ก.ย. 58
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 2 ก.ย. 58
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2 ก.ย. 58
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ดาวน์โหลด =>  เอกสารแนบ 13 ส.ค. 58
คู่มือการใช้งาน HR SMART 28 ก.ค.58
กรมป่าไม้ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงานและตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ 24 ก.ค.58
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 26 พ.ค.58
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา 12 พ.ค.58
กรมอุตุนิยมวิทยา ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 28 เม.ย.58
กรมอนามัย ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับชำนาญการ 22 เม.ย.58
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การตลาด 3 เม.ย.58
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 24 มี.ค.58
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558   3 มี.ค. 58
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง 11 ก.พ. 58
สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 30 ม.ค.58
ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมรับฟังบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (เฉพาะส่วนกลาง) 13 ม.ค.58
กรมอุตุนิยมวิทยา ประสงค์จะรับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 5 ม.ค.58
กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  5 ม.ค.58
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 23 ธ.ค. 57
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 11 ธ.ค. 57
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 9 ธ.ค.57
กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 9 ธ.ค.57
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง 26 พ.ย. 57
การประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารระหว่างพี่เลี้ยงและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน 15 ต.ค. 57
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
  กระทรวงมหาดไทย (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ) 26 ก.ย. 57
ประชาสัมพันธ์คลังการจัดการความรู้ กองการเจ้าหน้าที่  13 ส.ค. 57
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง) 30 ก.ค. 57
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการ 9 ก.ค. 57
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
  (ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านภาษาอังกฤษ และด้านกฎหมาย) 21 พ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล (นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 21 พ.ค. 57
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี ๒๕๕๗ 21 พ.ค.57
กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 20 มี.ค. 57
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557 26 ก.พ. 57
สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านงานช่างศิลป์) 21 ก.พ.57
กรมควบคุมมลพิษ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา 1 พ.ย.56
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 อัตรา 7 ต.ค.56
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 24 ก.ย. 2556
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครข้าราชการเพื่อรับโอนเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี นักวิเทศสัมพันธ ์(ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ) 13 ส.ค.56
การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 8 พ.ค. 56
พระบรมราโชวาท | ไฟล์แนบ  8 พ.ค. 2556
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 30 เม.ย.56
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 อัตรา25 เม.ย.56
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น22 ก.พ. 56
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556) ประจำปี พ.ศ. 255656
ประกาศ กพต. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนออกจากพื้นที่ และการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 12 ก.พ.56
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ 21 ธ.ค.55
   

::: ขอต้อนรับสู่กองการเจ้าหน้าที่ ::: กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยนำในการบริหารทรัพยากรบุคคคลที่มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรของกรมฯ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างผลงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ.. :::
 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร B ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.๑๐๒๑๐
โทร ๐-๒๑๔๑๖๑๗๘-๙ โทรสาร.๐-๒๑๔๓-๘๙๑๔-๕