ทำแบบประเมิน Online     ช่องทางที่ 1         ช่องทางที่ 2
  สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าระบบรายงานผล
  หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ 6 เดือน ให้ใช้แบบประเมินรูปแบบไฟล์ Excel   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
   
  ข้อแนะนำ : ให้ใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome ในการเข้าระบบเพื่อทำแบบประเมิน
(ถ้าใช้โปรแกรม Internet Explorer จะมีปัญหาข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการทำแบบประเมิน)
  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
     Mozilla Firefox                Google Chrome
   
   
ไฟล์นำเสนอการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 18-27 ส.ค. 56  
คู่มือวิธีการทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระบบ Online Real Time
คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
   
   
   
   
 
   
   
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 1/2560       19 ม.ค. 60
  ดาวน์โหลด =>   [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]  [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการกรม]  [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง]   [ตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2/2559       30 มิ.ย. 59
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]     [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการกรม]     [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง]     [ตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด]
แก้ไขตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 1/2559  25 ก.พ. 59
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 1/2559    25 ธ.ค.58
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการกรม]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง]   [ตัวชี้วัด พจ.]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2/2558    11 มิ.ย.58
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการกรม]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง]   [ตัวชี้วัด พจ.]    [แบบสรุปผลประเมิน]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 1/2558    4 ก.พ. 58
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการกรม]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง]   [ตัวชี้วัด พจ.]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2557 ของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง)    24 มิ.ย.57
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการ]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง] 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2/2557    9 มิ.ย. 57
ปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 1/2557     10 มี.ค. 57
ขยายเวลาการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ Online Real Time รอบที่ 1/2557     23 ม.ค. 57
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
  ดาวน์โหลด =>  [ตัวชี้วัดรองอธิบดี]   [ตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการ]   [ตัวชี้วัด ผอ.สำนัก กอง]   [ตัวชี้วัด พจ.]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นสุดรอบการประเมิน รอบที่ 2/2556   29 ส.ค. 56 
ปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 2/2556    16 พ.ค. 56
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นสุดรอบการประเมิน รอบที่ 1/2556     13 มี.ค. 56
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ฉบับใหม่ พ.ศ. 2556    27 ก.พ. 56
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   19 ธ.ค. 55
  รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย => [รอบที่ 1/2556]         [รอบที่ 2/2556]
   
   
   
   
   
 
   
   
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
   
   
   
   
 
   
   
 
ติดต่อสอบถาม
 
  นายปราโมทย์  ฉายศรี        หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและประเมินผล        0-2141-6181
  นายธนภัทร  เป้งทอง         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                  0-2141-6379
   
   
   
 

:: กลุ่มงานสรรหาและประเมินผล   กองการเจ้าหน้าที่ ::