การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

3. คำอธิบายพฤติกรรมการทำงาน (สมรรถนะหลัก)

 

::: ขอต้อนรับสู่กองการเจ้าหน้าที่ ::: กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยนำในการบริหารทรัพยากรบุคคคลที่มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรของกรมฯ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างผลงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ.. :

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร B ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.๑๐๒๑๐
โทร ๐-๒๑๔๑๖๑๗๘-๙ โทรสาร.๐-๒๑๔๓-๘๙๑๔-๕