ประกาศ/หนังสือสั่งการ/คำสั่ง
รับสมัคร CD HiPPS ออนไลน์ 13 มิ.ย.-20 มิ.ย.53 ได้ที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 14 ส.ค.52
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS) 17 ก.ค.52
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงกรมการพัฒนาชุมชน 18 มิ.ย.52
รับสมัคร CD-hipps ออนไลน์ 22 มิ.ย.-3 ก.ค.52 ได้ที่นี่
   
 
หนังสือเวียน ก.พ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว42 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่องระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว40 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ระบบข้าราชการผู้ผลสัมฤทธิ์สูง สำนักงาน ก.พ.
คู่มือกรอบสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงกรมการพัฒนาชุมชน CD HiPPS
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามกรอบสั่งสมประสบการณ์กับกรมการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2 ปี 2553
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามกรอบสั่งสมประสบการณ์กับกรมการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ติชมหรือสอบถาม ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารBชั้น5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210