บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ที่
                ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี
บัญชีมีอายุ
บัญชีหมดอายุ
เรียกบรรจุถึง
1 นายช่างโยธา 8 2 ปี 29 ก.ค.2559 3
2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 728 2 ปี 25 ก.ย.2559 115
3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 192 2 ปี 25 ก.ย.2559 93
4
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
4464
2 ปี
15 พ.ค. 2559
615
หลักสูตร
1
นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง(นพก.)
42 รุ่น
-
-
รุ่นที 40 ถึงลำดับที่ 9
2
นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.)
-
-
-
-

 


ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559
 
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมการพัฒนาชุมชน 15 ก.ค.58
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน 26 ก.ย.57
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) 16 พ.ค. 57