แบบฟอร์ม /ใบสมัคร >>
แบบฟอร์มการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบฟอร์มการจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลเพื่อผ่านเข้า-ออกบริเวณกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียดการฌาปนกิจสงเคราะห์
ใบสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
หนังสือขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์
หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
แบบคำร้องขอย้าย
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ แบบฟอร์มลาออก
แบบคำร้องขอโอน
แบบหนังสืออนุญาตโอน
แบบคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
แบบคำขอเบิกค่าเช่าบ้าน
แบบใบลาพักผ่อน
แบบหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต (เฉพาะข้าราชการบำนาญ)
แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ
แบบรายงานบำเหน็จความชอบประจำปี แบบ คช.3ส. (สำหรับระดับ 9-11)
แบบรายงานบำเหน็จความชอบประจำปี แบบ 3 ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่
แบบบันทึกข้อตกลงหักเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทน บำเหน็จ บำนาญ ณ ที่จ่ายให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
   
 

 

 
     

 

ติชมหรือสอบถาม ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารBชั้น5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210