บุคลากรแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
กลุ่มงานสรรหาและประเมินผล
กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ฝ่ายอำนวยการ