ทำเนียบหัวหน้ากอง
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ตั้งแต่
ถึง
1.
นายเติม  ทองสุกโชติ
หัวหน้ากอง
11 ตุลาคม 2517
26 มิถุนายน 2518
2.
นายสุชาญ  พงษ์เหนือ
หัวหน้ากอง
27 มิถุนายน 2518
30 กันยายน 2520
ทำเนียบผู้อำนวยการกอง
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ตั้งแต่
ถึง
1.
นายสุชาญ  พงษ์เหนือ
ผู้อำนวยการกอง
1 ตุลาคม 2520
30 กันยายน 2522
2.
นายวิชัย  ธรรมชอบ
ผู้อำนวยการกอง
1 ตุลาคม 2522
4 เมษายน 2527
3.
นายสมิตร  กิจจาหาญ
ผู้อำนวยการกอง
5 เมษายน 2527
1 ตุลาคม 2529
4.
ร.ต.อำนาจ  อนันตชัย ร.น.
ผู้อำนวยการกอง
21 ตุลาคม 2529
30 กันยายน 2534
5.
นายทวี   ศรีคร้ามครัน
ผู้อำนวยการกอง
1 ตุลาคม 2534
1 พฤศจิกายน 2536
6.
นายอนันต์   เตชะวณิช
ผู้อำนวยการกอง
2 พฤศจิกายน 2536
14 กันยายน 2538
7.
นายวิสุทธิ์   พานิชกุล
ผู้อำนวยการกอง
15 กันยายน 2538
3 ตุลาคม 2539
8.
นายวิชล   มนัสเอื้อศิริ
ผู้อำนวยการกอง
16 ตุลาคม 2539
30 กันยายน 2541
9.
นายจรัมพร   ประถมบูรณ์
ผู้อำนวยการกอง
1 ตุลาคม 2541
10 ตุลาคม 2543
10.
นายสวัสดิ์   อินทวงศ์
ผู้อำนวยการกอง
11 ตุลาคม 2543
30 กันยายน 2545
11.
นายมนตรี  นาคสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกอง
3 ตุลาคม 2546

11 มกราคม 2549

12.
นางคำแข  ธรรมนิยาย
ผู้อำนวยการกอง
12 มกราคม 2549
25 ตุลาคม 2550
13.
นายวิทยา  จันทร์ฉลอง
ผู้อำนวยการกอง
26 ตุลาคม 2550
23 ตุลาคม 2551
14.
นายณรงค์ บุ๋ยศิริรักษ์
ผู้อำนวยการกอง
24  ตุลาคม 2551
26 พฤษภาคม 2552
15
นายสุทธา สายวาณิชย์
ผู้อำนวยการกอง
27 พฤษภาคม 2552
22 พฤศจิกายน 2552
16
นายอาจณรงค์ สัตยพานิช
ผู้อำนวยการกอง
23 พฤศจิกายน 2552
20 มกราคม 2556
17
นายวสันต์ ถนอมทรัพย์
ผู้อำนวยการกอง
25 มีนาคม 2556
ปัจจุบัน